Předchozí časopis     Časopis BIOM, články a sborníky | Domovská stránka     Následující časopis

Domovská stránka BIOMu

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj

Českého sdružení pro biomasu

Číslo 6, Březen 1999

Jaroslav Váňa: Slovo pro subjekty angažované v biomase stojící mimo naši členskou základnu

I když je možno konstatovat, že v našem svazu CZ-BIOM je angažována většina výrobců energetických zařízení na biomasu, je ještě řada nových výrobců a omezený počet tradičních výrobců, kteří nejsou členy našeho svazu. Někteří z nich se dokonce pravidelně zúčastňují našich akcí a využívají i našich služeb, ale nikdy se do našeho svazu nepřihlásili. To co bylo řečeno o výrobcích energetických zařízení, platí i pro projekční a konzultační firmy. ...

(celý text: - v novém okně )

Antonín Slejška: CZ-BIOM virtuální, aneb o webu a elektronické poště

Od minulého vydání časopisu BIOM se náš web rozrostl o stránku, na které jsou články uspořádány dle data umístění na web. Je to obdoba elektronických časopisů. Dále přibylo vyhledávání v článcích CZ-BIOMu, ...

(celý text: - v novém okně )

Václav Sladký: Křídlatka - perspektivní energetická plodina

Křídlatka má několik forem a kříženců. V České republice se rozlišují formy křídlatka japonská a křídlatka kopinatá, více je kříženců. Botanicky patří mezi rdesnovité. ...

(celý text: - v novém okně )

Jaroslav Váňa: Neexistence legislativy zemědělského využití odpadů je příčinou prorůstání mafií do tohoto oboru

Na předsedu CZ-BIOM, iniciátora zakotvení vyhlášky o zemědělském využití odpadů v platné novele zákona o odpadech, se obrátili úředníci jednoho okresního úřadu z Moravy a informovali ho o praktikách jedné firmy, zabývající se rozvozem čistírenského kalu zemědělcům. Tato firma používá k naplňování svého cíle mafiánské praktiky, a to zejména fyzické a jiné výhrůžky proti neúplatným úředníkům okresních úřadů, dále proti konkurentům ve výběrových řízeních a v neposlední míře též proti zemědělským subjektům, kteří nechtějí kontaminované čistírenské kaly do své půdy aplikovat. Zjistili jsme, že sdělená informace se zakládá na pravdě a že bylo dokonce vyhrožováno jednomu členu našeho svazu. ...

(celý text: - v novém okně )

Střípky - krátké informace týkající se životního prostředí

... Většina informací byla vyhledána pomocí Monitoru zpráv o životním prostředí (www.ecn.cz/inf/monitor/). Ačkoliv jsem se velmi snažil najít rovněž nějaké aktuální informace o energetickém využívání biomasy, nenarazil jsem ani na jedinou zprávu, což znamená, vzhledem k poměrně značnému množství periodik zahrnutých do tohoto nástroje, že myšlenka získávání obnovitelné energie z biomasy není v ČR dostatečně popularizována prostřednictvím běžných novin a časopisů. ...

(celý text: - v novém okně )

Miroslav Šafařík: Jak (ne)funguje ekonomika (3)

Dnes si v našem ekonomickém slovníku připomeneme jeden dobře známý a mnohdy přeceňovaný pojem. Je jím makroekonomický ukazatel, který zůstává stále základním měřítkem srovnání ekonomického blahobytu a v jistém smyslu i modlou současné ekonomie. Považuji však za vhodné si jej připomenout i v souvislosti s druhou částí tohoto příspěvku. Hrubý domácí produkt (HDP) je celkovým ekonomickým výstupem vytvořeným na území daného státu za jeden rok. Udává se v peněžních jednotkách a vzhledem k metodice výpočtu je používán jako hlavní ukazatel ekonomické síly dané země (například v podobě HDP/obyvatele). Obecně (a zjednodušeně) je tak HDP tvořen součtem všech vytvořených zisků, hrubých mezd a platů a amortizace v rámci všech sektorů národního hospodářství. V následující tabulce si pro přiblížení ukažme, kolik činil HDP České republiky za uplynulé roky a předpoklad roku letošního: ...

(celý text: - v novém okně )

Zápis z 5. Schůze představenstva a revizní komise CZ-BIOM

(celý text: - v novém okně )

Zdeněk Strašil: Energetické rostliny – 2 – Čirok

Rod čirok patří do čeledi lipnicovité (Poaceae), tribus vousatkovité (Andropogoneae). Jednoletá bylina s bohatě rozvětveným hluboko kořenícím kořenovým systémem tvořící četná stébla vysoká až 3 m i více, která jsou bohatě olistěná a vytváří mnoho zelené hmoty. Květenstvím je lata s jednokvětými klásky. Dozrávání probíhá postupně a k plnému dozrání je třeba poměrně dlouhá doba. HTS je rozmanitá podle odrůd kolísá od 10 nad 30 g. Zrno je buď úplně pluchaté nabo částečně obnažené, případně zcela nahé. Čiroky jsou cizosprašné, ale dobře se opylují i vlastním pylem. Vyznačují se podobně jako kukuřice pomalým počátečním růstem. Patří mezi rostliny typu C4. ...

(celý text: - v novém okně )

Antonín Slejška: Jak vytížena jezdí pražská auta?

Jelikož již asi dva roky žiji nastálo v Praze a občas se po ní pohybuji na kole, a to mnohdy po rušných silnicích zalykaje se výfukovými plyny, rozhodl jsem se reagovat na diskuse zabývající se problematikou vlivu automobilové dopravy na životní prostředí tím, že jsem začal sledovat, jaká je obsazenost osobních automobilů v našem hlavním městě. Nevím sice jaká by musela být průměrná obsazenost jednoho auta, aby jejich vliv na životní prostředí klesl na úroveň např. autobusové dopravy, jsem si ale jist, že je mnohem lepší, když jedou čtyři lidé v jednom autě, než když se veze každý zvlášť. Navíc jsem v průběhu sledování zjistil, že obsazenost aut se mění např. v závislosti na dni v týdnu nebo místě měření, což vše může mít vliv na rozhodování o případných regulacích. ...

(celý text: - v novém okně )

Jaroslav Váňa: Předseda CZ-BIOM připomínkuje koncept agrární politiky

Protože CZ-BIOM nebyl k připomínkování konceptu agrární politiky vyzván, požádal předseda CZ-BIOM ministra zemědělství dopisem, který otiskujeme, o vyšší dotační podporu fytoenergetiky. Tajemník p. ministra informoval předsedu CZ-BIOM, že pan ministr předal připomínky vedoucímu týmu, který připravuje dokument o agrární politice. Vstřícný přístup ministerstva zemědělství ještě navýšil dopis o rozhodnutí ministra zemědělství přidělit v roce 1999 CZ-BIOM dotaci ve výši 100 tis. Kč. Ministerstvo zemědělství je našemu svazu příznivěji nakloněno, než Ministerstvo životního prostředí, pro které cíle našeho svazu zřejmě nic neznamenají. ...

... Zájem parlamentu o CZ-BIOM ...

(celý text: - v novém okně )

Vlasta Petříková: Krmný sléz v provozních podmínkách

Pěstování energetických rostlin je významná perspektivní činnost jak pro zemědělce, tak pro jeho využívání v bioteplárnách. Výnosy suché hmoty slézu v pokusných podmínkách se jeví jako uspokojivé a proto lze krmný sléz zařadit do skupiny perspektivních, cíleně pěstovaných energetických plodin. Pro spolehlivé podklady k výpočtu potřeb biomasy pro konkrétní bioteplárny je však třeba ověřit jeho pěstování přímo v provozních podmínkách. ...

(celý text: - v novém okně )

Vlasta Petříková: Z činnosti mezinárodní sekce

Činnost naší sekce probíhá průběžně, podle potřeby a podle rámcového programu. Často se zúčastňujeme aktuálních jednání na požádání různých institucí za účelem rozvoje biomasy pro energii. Využíváme zde veškeré informace získávané ze zahraničí prostřednictvím AE BIOM i aktuální poznatky tuzemské. ...

... Principy podpory rozvoje využívání obnovitelných zdrojů energie ...

(celý text: - v novém okně )

Vlasta Petříková: Přehled aktivit mezinárodní sekce v r. 1998

Hlavní náplní práce mezinárodní sekce je aktivní spolupráce s Evropskou asociací AEBIOM. V loňském roce jsme byli poprvé zapojeni do projektů AEBIOM, který byl částečně dotován z EU. Podstatou projektu je vydání 2 letáků propagujících využívání biomasy pro energii. V r. 1998 byl vydán prvý leták v počtu 6000 kusů a postupně distribuován, podle programu projektu. V r. 1999 bude vydán druhý leták, a to na téma “malé teplárny na biomasu, technologie a technika”. Celková dotace na tento projekt je 56.000 Kč, z nichž 2/3 byly na účet CZ-BIOM poukázány v r. 1998. ...

(celý text: - v novém okně )

Jaroslav Váňa: Teplo z biomasy z pohledu nezávislé konzultační firmy

Propagace biomasy jako obnovitelného energetického zdroje ze strany subjektu, který není řádným členem našeho svazu, ve mně vždy navozuje dobrý pocit ze šířené ideje, kterou někteří členové našeho svazu začali propagovat na území České republiky již před osmi lety. Takový subjekt se také snažíme získat pro práci CZ-BIOM. Když se mi dostal do rukou časopis EKO č.1 z r. 1999 a prohlížel jsem jeho obsah, s uspokojením jsem zjistil, že obsahuje několik sdělení z oblasti energetického využití biomasy a dalších alternativních energií. Jeden článek o biomase mě však nepotěšil, i když svými úvodními odstavci začíná jako články členů našeho svazu, zabývajících se propagací biomasy. ...

(celý text: - v novém okně )

Jaroslav Váňa: Energetický koncept aneb jak se lobuje v parlamentu

Na valné hromadě naší spřátelené organizace Svazu odpadového hospodářství vykládal předseda této organizace o způsobech lobování ve výborech a podvýborech parlamentu a převážnou většinu lobujících označil za subjekty zastupující sami sebe nebo své firmy a uplatňující především ekonomické zájmy úzkého okruhu osob. Subjekty zastupující občanskou společnost však nacházíme mezi lobujícími jen omezeně. O to více si vážím aktivit Dr. Petříkové a dalších členů CZ-BIOM, kteří se snaží ovlivňovat přípravu energetické legislativy v příslušném výboru parlamentu. ...

... Akcelerace rozvoje fytoenergetiky v roce 1999 ...

(celý text: - v novém okně )

 

Interní tisk CZ Biom

Zodpovědný redaktor 6. čísla: Antonín Slejška

VÚRV Praha-Ruzyně

Předchozí časopis     Časopis BIOM, články a sborníky       Domovská stránka CZ BIOMu     Následující časopis