Předchozí časopis     Časopis BIOM, články a sborníky | Domovská stránka     Další časopis

Domovská stránka BIOMu

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj

Českého sdružení pro biomasu

Číslo 3, Červenec 1998

OBSAH:

Ing. Jaroslav Váňa, CSc.: Energie z biomasy a politická scéna

Zápis ze zasedání 2. schůze předsednictva a revizní komise konané dne 24. března 1998

Ing. Jaroslav Váňa, CSc.: Liga energetických alternativ

Ing. Jaroslav Váňa, CSc.: Užitečné mikroorganismy z jižní Afriky

Ing. Václav Sladký, CSc.: Obnovitelné zdroje energie - Kroměříž 1998

Ing. Václav Sladký, CSc.: Biomasa pro energii a průmysl - X. Evropská konference Wűrzburg

Ing. Jaroslav Váňa, CSc.: Zprávy z CZ-Biomu

Antonín Slejška: Recenze knihy "Pavla Kočíková: Evropská unie a životní prostředí - politiky, strategie a legislativa"

Václav Jirkovský: Program služeb firmy AGROFUTURE, spol. s r.o. (člen CZ Biom)

Ing. Vlasta Petříková, DrSc.: Z činnosti mezinárodní sekce CZ Biom

Ekologická sdružení - 1 - Hnutí DUHA

Antonín Slejška: Budoucnost resortu životního prostředí

 

Energie z biomasy a politická scéna

Ing. Jaroslav Váňa, CSc., předseda CZ Biom

V období volební kampaně se moji kolegové snažili najít ideje, které prezentuje náš svaz, ve volebních programech politických stran. Alternativní energie a biomasa se vyskytuje ve volebním programu KDU-ČSL, což mi usnadnilo rozhodování. Uvědomil jsem si, jak pozitivní roli sehrál v krátkém funkčním období ministr životního prostředí p. Bursík ve vztahu k problematice, o kterou se náš Svaz zajímá. Po dlouhé době byl najednou v čele ministerstva člověk s pozitivním vztahem k životnímu prostředí, který pochopil hlubší smysl ekologických aktivit. Revize “energetické politiky”, což je především problematika Temelínské jaderné elektrárny, kterou iniciovala stávající vláda, může vytvořit další prostor pro alternativní energii z biomasy. Mám ale pocit, že to co se příznivě navodilo v ekologii se opět může rozplynout v důsledku vývoje politické scény. Vysoký úředník na ministerstvu životního prostředí, s kterým jsem své obavy diskutoval, prohlásil můj názor na roli ministra na fungování resortu za naivní, neboť jednotlivé obory ministerstva pracují podle své dlouhodobé koncepce, kterou nemůže naráz změnit ani ministr. Věřím, že nová vláda bude usilovat o prosperující ekonomiku, bude bojovat proti korupci a špinavému kapitálu, a tím nepřímo bude ochranu životního prostředí podporovat. Domnívám se, že v čele resortu životního prostředí by měl být člověk, který je v této oblasti erudovaný a který se již v minulosti o ekologii zasazoval. Voliči bohužel rozhodli jinak a upřednostňují před ekologií majetkové a sociální jistoty. V televizním pořadu jsem shlédl reportáž o průběhu voleb v psychiatrické léčebně v Praze - Bohnicích, kde jeden z pacientů na dotaz, koho bude volit prohlásil: “mám rád přírodu, budu volit stranu zelených”. Priority normálních voličů jsou zřejmě jiné, ale teprve budoucnost nám ukáže, co přinesla současná změna politické scény.

I v krátkém období zvýšeného zájmu o biomasu jsem pozoroval, že aktivity našeho Svazu některým oficiálním postům trochu vadí. Náš CZ Biom zahrnuje v široké oblasti většinu našich předních odborníků i podnikatelských subjektů a provádí již dost rozsáhlou propagační kampaň a poradenskou činnost a dokonce se snaží ve prospěch fytoenergetiky dát dohromady různé resorty a rozhodující subjekty. Je jasné, že jen náš CZ Biom může provozovat poradenské a informační středisko v rozsahu od pěstitelských technologií až po technologie technické a biologické konverze včetně projektů, ekonomiky a problematiky energetických úspor a racionálního využívání energií. To kříží některé záměry kompetentních míst, které jako oficiální poradenské středisko v této oblasti zveřejňují zcela jiné pracoviště. Proto Vás prosím, snažte se Poradenskému a informačnímu středisku CZ Biom v Chomutově (vedoucí Ing. Usťak, CSc.) a jeho filiálnímu pracovišti v Praze - Ruzyni (Ing. Sladký, Ing. Váňa) být plně nápomocni a poskytnout mu podklady o Vašich aktivitách k doplňování informačních databází. Pro podnikatelské subjekty může být tato spolupráce oboustranně výhodná. Síť filiálních pracovišť našeho poradenského a informačního střediska nepovažujeme za uzavřenou a ochotně zahrneme do tohoto systému další pracoviště našich členů.

Oficiální místa považujeme za důležitá především z důvodu, že rozhodují o grantových a jiných finančních prostředcích a chceme s nimi spolupracovat v zájmu naplňování našich cílů.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům CZ Biom za účinnou propagaci našich myšlenek, za účast na našich akcích a při zajišťování finančních prostředků pro naši činnost.

Jdi na obsah

Zápis ze zasedání 2. schůze předsednictva a revizní komise konané dne 24. března 1998

Přítomni: Kutil, Novotný, Petříková, Sladký, Smolík, Valečko, Váňa, Vaverka

1. Kontrola zápisu z 1. schůze bez připomínek.

2. Sekce mezinárodních vztahů zorganizuje zasedání AE Biom v Praze dne 3. dubna 1998. Náklady tohoto mezinárodního setkání uhradí zahraniční účastníci.

3. Sekce mezinárodních vztahů zorganizuje setkání členů CZ Biom a odborné veřejnosti s Dr. Jossartem 2. dubna 1998 v Praze - Ruzyni.

4. Sekce mezinárodních vztahů připraví odborný seminář s předpokládanou účastí starostů obcí 27. dubna 1998. Bude usilovat o plnění mezinárodního grantu “Informační kampaň v biomase”. Sekce se bude snažit získat finanční prostředky pro svou činnost z mezinárodních a tuzemských grantů.

5. Dr. Petříková bude zajišťovat účast CZ Biom na konferenci “Obnovitelné zdroje energie” v Kroměříži 7. - 8. června 1998.

6. Ing. Váňa bude presentovat aktivity CZ Biom na ekologickém aktivu dne 6. 5. ve Šternberku, která pořádají ekologické neziskové organizace.

7. Funkcionáři CZ Biom včetně vedoucích sekcí budou usilovat o získání dostupných grantů.

8. Pro hospodaření sekcí jsou vystaveny analytické účty na které je zaúčtováno 70% příjmů sekcí a 70% nákladů sekcí. Při čerpání finančních prostředků je třeba se dohodnout s účetní CZ Biom (p. Picková – sekretariát BIOMu) a je třeba dodržovat finanční předpisy případně směrnice grantových agentur, které finanční prostředky poskytly.

9. 3. číslo časopisu BIOM vyjde začátkem července.

10. Sekce poradenské středisko a sekce pěstitelská zorganizují seminář Energetické rostliny IV v Chomutově 5. 8. 1998 a seminář “Teplo z fytomasy” koncem října s exkurzí do NSR.

11. Seznamy členů sekcí v pořádku dodala sekce mezinárodních vztahů, sekce kompostářů, sekce bioplynu a sekce informačního střediska.

Zapsal: Ing. Jaroslav Váňa, CSc.

Jdi na obsah

Liga energetických alternativ

Kontakty mezi CZ Biom a Ligou energetických alternativ (LEA) jsou více než dobré. Navzájem si propagujeme naše aktivity. Asi před měsícem jsem byl pozván p. K. Merhautem do solárního ekopavilonu v Praze na Barrandově a dohodli jsme se na vzájemném přidruženém členství. Cíle našich organizací jsou téměř stejné.

Liga energetických alternativ sídlí v již zmíněném ekopavilonu Barrandovská 1/p, 152 00 Praha 5, tel. 02/5814175, fax: 02/5814174. Jde o občanské sdružení zabývající se osvětou, propagací a poradenstvím v oboru využití obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, popularizace ekodomů a ekologického zemědělství. Zajišťuje obsahově provoz solárního ekopavilonu nadace Heinricha Bölla v Praze na Barrandově jako demonstračního a informačního střediska pro zainteresovanou veřejnost. Při stálé výstavě k těmto tématům zároveň rozvíjí nejrůznější aktivity, zejména besedy, semináře, výstavy, prohlídky pro školy a skupiny, přednášky, kurzy, videoprojekce a kulturně-společenské akce.

LEA úzce spolupracuje s WTC - Středisko Wetland Training Centre, které bylo založeno v Třeboni v květnu 1996 při Botanickém ústavu Akademie věd pod záštitou Wetlands International. Hlavním cílem střediska je poskytování nejlepších dostupných informací a znalostí o trvale udržitelném rozvoji krajiny, zejména o mokřadech střední a východní Evropy, jejich revitalizaci a hospodaření v nich.

LEA v červnovém měsíčníku “Bionoviny” propaguje fytoenergetiku, CZ Biom i některé naše členy a zveřejňuje naše akce.

Ing. Jaroslav Váňa, CSc.

Jdi na obsah

 

Užitečné mikroorganismy z jižní Afriky

Ing. Jaroslav Váňa, CSc.

Ve svých přednáškách o kompostování odpadů jsem si pravidelně stěžoval na kompostové startéry a podpůrné mikrobiologické prostředky pro kompostování odpadů. Čtvrt století testování různých preparátů včetně zahraničních ve mě vzhledem k jejich nízké účinnosti vyvolalo averzi vůči tomuto způsobu kompostování. Nyní považuji za svou povinnost, abych se omluvil mikroorganismům z Jihoafrické republiky od firmy Sannitree International, které se vyskytují v biopreparátu Oxygenátor (Bioenzym), které za účelem rozkladu organických odpadů při kompostování dodává firma Sanbien s.r.o., Praha 5 - Smíchov, Nádražní 19.

Vzhledem k dobrým referencím známých praktiků v oboru zahradních kompostů jsem preparát aplikoval na své soukromé kompostárně na chalupě a po 14 dnech působení jsme získal subjektivní dojem o možné účinnosti. Rozhodl jsem se svými spolupracovníky tento preparát otestovat v definovaných optimálních podmínkách v aerovaných biofermentorech a kompostovém substrátu s převahou krátké seče parkové trávy s 5% přídavkem pařeništní zeminy, 10% přísadou kejdy prasat a 10% přídavkem kůrodřevní hmoty. Tímto substrátem jsem naplnil 5 biofermentorů, z nichž 3 byly aerované, a ve dvou bylo omezena ventilace a vytvořeny semianaerobní podmínky. První biofermentor jsem ponechal jako kontrolní variantu, do druhého jsem aplikoval preparát podle návodu, a do třetího jsem zvýšil dávku preparátu pětinásobně. V neaerovaných biofermentorech jsem rovněž jeden ponechal jako kontrolu, a do druhého jsem aplikoval preparát. S použitou surovinovou skladbou kompostu mám dlouhodobé zkušenosti a demonstruji na ní, že v optimálních podmínkách je možno vytvořit stabilizovaný kompost za 4 týdny a domníval jsme se, že nás nemůže již nic v průběhu fermentace překvapit. Začaly se však dít věci nevídané.

Druhý den po založení experimentu byl zaznamenán mezi kontrolní variantou a mezi variantami s aplikovaným preparátem v aerovaných biofermentorech teplotní rozdíl 10°C. Druhý den se tento teplotní rozdíl zvětšil na 15°C a varianta s preparátem dosáhla teploty 57°C. Poté započala teplota u této varianty postupně klesat a kontrolní varianta si neustále udržovala teplota 40 - 42°C. Po týdnu jsme biofermentory otevřeli a k našemu údivu v biofermentorech s preparátem v aerobních biofermentorech byla travní hmota už jen málo znatelná se slabým zápachem po pařeništní zemině, kdežto na kontrolní aerované variantě byla v substrátu struktura travní hmoty zcela patrná. Nevzdušněná varianta semianaerobní na nás udělala též velmi dobrý dojem zrajícího kompostu, kontrolní semiaerobní varianta se proměnila v kyselou páchnoucí hmotu, něco mezi siláží a hnojem. Po 14 dnech od založení pokusu byla hmota ve všech variantách s preparátem dokonale proměněna na kompost, kdežto aerovaná kontrolní si stále drží teplotu 36 - 38°C a dále fermentuje. Mezi variantami se základní a zvýšenou dávkou preparátu nebylo v průběhu zrání podstatných rozdílů. Preparát způsobil rovněž velmi rozsáhlou objemovou redukci substrátu a omezil úniky čpavku ze substrátu. Než se nám podaří vyhodnotit veškeré další sledované parametry z odebíraných vzorků v průběhu zrání uplyne ještě mnoho času. Předpokládám, že zintenzivnění fáze rozkladu organické hmoty odpadů se promítne do vyšší a rychlejší stability substrátu a do tvorby humusových látek. Pro běžné potřeby zahrádkářů však můžeme tento preparát již dnes doporučit jako účinný. Zpráva o účinku mikroorganismů se rozšířila v našem výzkumném ústavu a testování pokračuje na zahrádkách našich kolegů. Je zde již první informace, že z velké hromady posečené trávy u p. ředitele našeho odboru vznikla v průběhu týdne malá hromada přeměněného substrátu. Je třeba dodat, že v průběhu tohoto týdne bylo několik dešťových přeháněk.

Průběh našeho testování potěšil nejen mne a mé spolupracovníky, ale především zástupce firmy Sanbien, kteří nám přinesli celý svůj sortiment preparátů pro různé aplikace. Mikroorganismy z Afriky se hodí nejen k podpoře kompostování, ale též pro čištění zahradních jezírek, do žump a veškerých odpadních systémů, k zamezení zápachu při pěstování domácích zvířat, k lepšímu rozkladu hnoje, do hlubokých podestýlek a kejdy. Jak jsme se dozvěděl, tyto mikroby úspěšně provozně aplikují v několika čistírnách odpadních vod, a na kompostárně bioodpadu v Písku.

Jdi na obsah

Obnovitelné zdroje energie - Kroměříž 1998

Ing. Václav Sladký, CSc.

Česká energetická společnost a Československá společnost pro sluneční energii ve spolupráci s řadou organizací, výrobců příslušné techniky a CZ Biom se sponzorskou záštitou OÚ Kroměříž a Českomoravské stavební spořitelny uspořádala ve dnech 7. a 8. července konferenci s mezinárodní účastí, věnovanou tradičně obnovitelným zdrojům energie. Poprvé se v Kroměříži věnovala mimořádná pozornost problematice využívání biomasy k energetickým účelům, která byla obsahem polodenního jednání jedné ze dvou sekcí, řízeného členkou výboru CZ Biom, Dr. Petříkovou. V jednání této sekce zajistili čtyři hlavní referáty členové CZ Biom, které byly věnovány pěstování, zpracování a kvantifikaci biopaliv a technickým aspektům spalování pevných biopaliv.

Konference v Kroměříži se uskutečnila v rámci vzpomínkových oslav na slavné zasedání Říšského sněmu v roce 1848, který měl tehdy velký význam pro částečnou demokratizaci politického života v bývalém Rakousku a národní uvědomění lidu. K této tradici se vázaly zejména úvodní projevy zástupců lidosprávy i zahraničních hostů, z nichž nejvýznamnější byl Dr. Kopetz, předseda AE Biomu a prezident Mezinárodní asociace obnovitelných zdrojů energie pan Prof. Dr. Ali Stayigh.

V souvislosti s náhodnou shodou současného projednávání návrhů ministerstva životního prostředí a ministerstva průmyslu o využívání obnovitelných zdrojů energie byla zdůrazněna nutnost náhrady hnědého uhlí v hodnotě cca 3 mil. tun ročně obnovitelnými zdroji a nezbytnost široké a trvalé osvětové kampaně k jejich propagaci a zavedení. V tom má biomasa nezastupitelný význam svým podílem 70 - 80% na celkovém potenciálu obnovitelných zdrojů energie. Na konferenci se však také projevily názory, že zavádění obnovitelných zdrojů musí v každém případě předcházet spolehlivý a reálný projekt, založený na dosažitelném potenciálu paliv, investičních nákladů, záměrům plynofikace a zájmům místního rozvoje, aby nedocházelo k případným národohospodářským škodám. Poukazovalo se také na fakt, že v praxi nemusí být vždy dosaženo optimálních výnosů energetických plodin, neboť jim nikdy nebudou věnovány nejlepší půdy. Na druhů straně i při využívání vedlejších výrobků zemědělství a lesnictví jako je sláma a těžební zbytky, není zapotřebí se obávat poklesu obsahu humusu v půdě, bude-li sklizeň prováděna rozumně.

Kroměříž má již tradici v konání ekologicko - energetických konferencí, první o využívání solární energie byla již v roce 1984. Město má také tradici ve výrobě solárních kolektorů světové úrovně. Pro konference disponuje také značným kulturním zázemím a účastníky potěší i historické památky města.

Pro několik členů, většinou členů představenstva CZ Biom v čele s místopředsedkyní Dr. V. Petříkovou, bylo čestnou povinností zúčastnit se aktivně příprav, organizování, náplně i řízení části konference. Důležitým závěrem konference byl i návrh prezidenta Mezinárodní asociace obnovitelných zdrojů energie pana Prof. Dr. Ali Stayigha k vytvoření Ústřední asociace všech organizací, jejichž náplní činnosti by byly obnovitelné zdroje energie (biomasa, voda, vítr, solár, spalitelné odpady), která by hájila tento obor společenské činnosti ve státě a zastupovala republiku v zahraničí.

Pro konferenci bylo připraveno 55 referátů, ze kterých bylo 40 zahrnuto do 1. dílu sborníku. Zbytek, včetně některých referátů zahraničních bude uveřejněn v druhém dílu, který má vyjít v září nebo říjnu 1998 v rámci opakování konference v Praze. Redakce časopisu Biom bude postupně uveřejňovat výtahy z nejzajímavějších příspěvků přednesených na konferenci.

Jdi na obsah

Biomasa pro energii a průmysl - X. Evropská konference Wűrzburg

Ing. Václav Sladký, CSc.

Ve dnech 8. - 11. června 1998 byla uspořádána až dosud nejrozsáhlejší evropská, respektive světová konference o využívání každoročně narůstajícího energetického a surovinového potenciálu - biomasy. Zúčastnilo se jí přes 900 aktivních zástupců vědy, zemědělství, lesnictví i průmyslu ze 40 zemí světa, včetně Nového Zélandu, USA, Kanady a Jižní Afriky. Poprvé také vystoupilo více než 40 zástupců volených orgánů a vlád Evropských zemí.

Předneseno bylo 75 vědeckých příspěvků a současný stav problematiky byl presentován na 414 posterech a exponátech více než 50 výrobců. Sborník abstraktů přednášek a posterů obsahuje celkem 487 příspěvků na 1829 stránkách a váží 3 kg a připomíná první výtisky bible, kterou ve svém oboru vlastně představuje.

O obsahu konference nejlépe bude svědčit přehled témat a počtu přednesených referátů, z nichž nejzajímavější ve výtazích bude BIOM postupně uveřejňovat:

Přednášky Téma Počet
Sekce OR 1 Světová strategie pro biomasu 4
Sekce OR 2 Politika biomasy v Evropě 3
Sekce OR 3 Biomasa pro průmysl 9
Sekce OR 4 Kapalná biopaliva pro dopravu 8
Sekce OR 5 Bioplyn 8
Sekce OR 6 Izolační materiály z biomasy 5
Sekce OR 7 Energetické plodiny a vedlejší výrobky 8
Sekce OR 8 Spalování biopaliv 11
OR 9 Pokrokové termochemické procesy 8
OR 10 Praktické aplikace vytápění biomasou 9
  Celkem přednášek 73
Postery Téma Počet
P 1 Světová strategie biomasy 13
P 2 Biomasa pro průmysl 42
P 3 Biopaliva pro dopravu 32
P 4 Bioplyn 29
P 5 Dřevo ve stavebnictví 6
P 6 Energetické plodiny a vedlejší výrobky 100
P 7 Praktické využití biopaliv 45
P 8 Spalování biopaliv 74
P 9 Termochemické zpracování biomasy 72
  Celkem posterů 414

Výtahy přednášek a obsahy posterů uveřejněné ve sborníku jsou vynikajícím zdrojem informací a znamenají velký přínos pro výzkum a praxi i v České republice, do značné míry nahrazují nedostatek finančních prostředků i specialistů u nás. Organizace CZ Biom se prostřednictvím svých 8 členů aktivně zúčastnila konference a zájem vzbudily výsledky ověřování energetických plodin (VÚRV Ruzyně - Chomutov a VÚZT Řepy - úprava paliv a jejich spalování v předtopeništích a bionafta).

Z ostatních informací zaujalo sdělení, že do roku 2010 bude v Evropě k dispozici 14 milionů hektarů zemědělské půdy pro pěstování energetických plodin s ohledem na uvolňování půdy z potravinářské výroby, zachování prémií k této půdě při jejím ponechání ladem, informace o postupném zdaňování energie z fosilních zdrojů a naopak dotace do některých projektů moderního využívání biopaliv a surovin v průmyslu. Do roku 2010 by se také podíl biomasy na krytí energetických potřeb v Evropě měl zvýšit na dvojnásobek, z cca 4 na 8,5%. (Někteří přednášející uváděli ještě rychlejší nárůst).

Všeobecně byl kritizován negativní, nebo jen neutrální postoj velkých monopolů disponujících fosilními zdroji energie a negativní činnost jejich loby. Proti tomu by se všechny organizace zastupující obor obnovitelných zdrojů energie - nejen biomasy - měly organizačně spojit. Z praktických opatření se ponejvíce doporučovaly rekonstrukce a doplnění stávajících energetických systémů tak, aby bylo možno využívat biomasu jako výhradní zdroj nebo v kombinaci s fosilními palivy.

Hlavním organizátorem X. konference byla bavorská organizace CARMEN, představující zájmové sdružení organizací hájících obnovitelné zdroje energie a průmyslové suroviny, ve spolupráci s organizací AE Biom, jíž je také ČR členem. Prezident AE Biom, Dr. H. Kopetz z Grazu (Rakousko) byl generálním ředitelem této konference. S ohledem na režii konference a nákladovost vydání tak obsáhlého sborníku bylo vložné 750 - 850 DM.

Jdi na obsah

Zprávy z CZ-Biomu

CZ Biom ve spolupráci s VÚRV Praha a Maerz Consulting Praha předložila ve veřejné soutěži Ministerstva životního prostředí grantový projekt na téma “Biomasa”. Odborná komise si láme hlavu již více než dva měsíce jak tento projekt zamítnout. Uvažuje se o tom, že ministerstvo životního prostředí veřejnou soutěž zruší, aby se finanční prostředky nedostaly do nepravých rukou.

Vyhláška o zemědělském využití hnojivých odpadů jejíž zakotvení v novele zákona o odpadech inicioval CZ Biom nebude, na čemž se dohodli odborné komise MZe a MZd. Je totiž dostatek subjektů, kteří si dovedou s vyvážením čistírenských kalů poradit bez jakékoliv vyhlášky a vyhláška by mohla jejich činnost omezovat. Zbývá už jediný problém, a to jak uvedenou vyhlášku ze zákona vyškrtnout po nabytí platnosti zákona od 1.1.1998.

CZ Biom požádal o grantovou podporu z prostředků PHARE na propagaci biomasy a alternativních energetických zdrojů mezi studující mládeží a pedagogy. O grantu zatím není rozhodnuto, ale tuto koncepci považujeme za nutné realizovat. A chceme začít na srpnovém semináři v Chomutově, na který zveme bez účastnického poplatku naši mládež.

CZ Biom bude zastoupen na Zemi živitelce v Českých Budějovicích v expozici VÚRV, a na veletrhu inovačních technologií v Lipsku v expozici ČZU Praha. Na zemi živitelce se můžete setkat s funkcionáři CZ Biom Ing. VáňouIng. Honzíkem. Další členové Svazu budou mít na Zemi živitelce samostatné expozice.

Upozorňujeme členy sekce výrobců kompostů a biohnojiv, že k 1.9. 1988 vstoupí v platnost zákon o hnojivech. Výrobcům kompostů, průmyslových hnojiv, pomocných přípravků a substrátů, kteří uvádějí do oběhu neregistrovaná hnojiva hrozí pokuta až do výše 5. mil. Kč, a při nesprávném označení a balení až 0,5 mil. Kč. CZ Biom vám poradí, jak postupovat při případné registraci.

Členům sekce, o kterých předpokládáme, že zpracovávají odpady na kompost nebo substrát, byla nabídnuta možnost uvedení v katalogu zpracovatelů odpadů a to zdarma. Editoři katalogu zaslali předpokládaným zpracovatelům příliš složitý dotazník, na který řada subjektů neodpověděla. Dohodli jsme, že kdo nechce nebo nemůže některou rubriku dotazníku zodpovědět, může ponechat nevyplněné. Využijte možnosti inzerce v katalogu zdarma. Žádné jiné cíle se touto akcí nesledují.

Z odborné literatury jsme zjistili, že na světě existuje více než 7 milionů bioplynových stanic, které jsou většinou vybudovány v Asii. Zároveň se zvyšuje i počet bioplynových stanic ve státech EU. Cílem EU je vybudovat bioplynovou kapacitu na substituci 15 mil. tun fosilních paliv ročně.

Jedním z neuskutečněných cílů CZ Biom je založení sekce průmyslového využití biomasy. Hledáme vhodného člena, který by se touto problematikou zabýval a pozval do CZ Biom podnikatele, kteří nějaký druh biomasy technicky zpracovávají.

Uvádíme nové telefonické spojení na sekretariát CZ Biom. Ing. Váňa: 02/3302 2354. p. Picková 02/3302 2222, Ing. Sladký 02/33022275, e-mail: vana@hb.vurv.cz.

Jdi na obsah

Evropská unie a životní prostředí - politiky, strategie a legislativa

Pavla Kočíková

Tato kniha je velmi užitečným souhrnem environmentální legislativy evropské unie. Rozebírá výchozí body, metody i výsledky společné evropské politiky v oblasti životního prostředí. Celou knihou prochází základní ekologická vize Evropského společenství, která je založena mimo jiné na:

Autorka také zevrubně pojednává o různých programech evropské unie pro zlepšení životního prostředí. Např. v závěru 5. akčního programu je možné se dočíst: ”Nejenže nelze oddělit ekonomiku od správného pohledu na životní prostředí, ale především na úrovni malých států je nutno učinit vysokou úroveň ochrany životního prostředí ekonomickým cílem”.

Kniha má 182 stran formátu A5 a bohaté literární citace. Byla vydána roku 1998 v nakladatelství MONTANEX v Ostravě.

Mnoho informací o environmentální politice Evropské unie je možno rovněž nalézt na internetovské adrese: http://europa.eu.int/en/comm/dg11/dg11home.html

(Slejška)

Jdi na obsah

Program služeb firmy AGROFUTURE, spol. s r.o. (člen CZ Biom)

Zpracování bioodpadu a výroba kompostu

Mobilní technologií firmy AGRO - FUTURE s.r.o. lze zpracovávat v rámci služeb veškerý bioodpad vzniklý z údržby městské zeleně, tj. listí, větve a trávu, jakož i stavební dřevo a odpady z velkoskladů zeleniny. Službou je zajišťováno kompletní zpracování bioodpadu a výroba kompostů, substrátů, mulče a štěpků. V rámci služeb je zajištěna výroba včetně spolupráce na odbytu hotových výrobků. Veškerý materiál je soustřeďován na místo zpracování a zde je založen a zpracován do kompostu. Veškerý kompost a další výstupy jsou po zpracování majetkem producenta odpadů, tj. objednatele služby. Služba je pravidelně prováděna na základě objednávky a smlouvy. Cena dle skladby a množství materiálu je stanovena od 240 do 290 Kč plus DPH 5% za 1m3. V ceně jsou zahrnuty veškeré operace při zpracování kompostu až po finální výrobek. Smluvní partner - objednavatel zajišťuje vhodnou plochu s možností využití i stávajících ploch v rámci regionu. V rámci výroby kompostů lze zpracovávat i kaly ČOV, a tím lze dosáhnout vysoké rentability výroby, a to zejména ve vztahu ke skládkování kalů. Komposty a substráty vyrobenými v rámci služeb je možno nahradit veškeré náklady při nákupech substrátu na údržbu veřejné zeleně, a tím výrazně uspořit finanční prostředky. Dnes realizovaná cena na trhu s komposty se pohybuje od cca 350 do 450 Kč za kvalitní kompost. Existuje možnost rozšíření služeb skládky o další činnost a služby zákazníkům o bioskládku, a tím zvýšit záruku návratnosti za objednané služby.

Zpracování kalů ČOV a hygienizace vápnem.

Z nově zavedených služeb je hygienizace kalů vápnem určena pro provozy ČOV. Po zpracování tak mohou kaly být užity na přímou aplikaci jako hnojivo. Cena za službu se pohybuje v rámci množství zpracovávaného kalu a užitého množství vápna od 240 do 290 Kč plus DPH 5% ve vlastní režii, a od 290 do 390 Kč ve službách. Zařízení je mobilní, a je vhodné pro provozy ČOV, které mají denní produkci kalů do 30 tun, a do pořízení stabilního zařízení nechtějí investovat. Návratnost investice do vlastního zařízení se dnes pohybuje kolem 2 let. Zpracování kalů metodou hygienizace vápnem může zcela odbourat nutnost skládkování kalů, a tím výrazně ušetřit finanční prostředky provozovatelů ČOV. Možnost úspor se při poskytnutí služeb pohybuje až okolo 210 Kč za 1 tunu při ceně skládkování 600 Kč za tunu. Vzhledem ke skutečnosti, že naše zemědělství má potřebu levných kvalitních hnojiv, je možno na základě provedených ověřovacích zkoušek ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze - Ruzyni (VÚRV), u takto zpracovaných kalů realizovat prodej za cenu cca 300 - 400 Kč za tunu.

Možnost dodávek zpracovatelských linek a jednotlivých strojů

Firma zajišťuje v případě zájmu a objednávky zákazníka kompletní projekt včetně ekonomických rozborů služeb. Dále nabízíme možnost zajištění financování při zájmu o nákup techniky, a to formou úvěru nebo leasingu v tom případě, že se zákazník rozhodne pro přímý nákup strojů a poskytování služeb ve vlastní režii pro třetí subjekty jako formu podnikání ve službách. Veškerá technika je dodávána v kompletních linkách nebo i jako samostatné stroje. Na všechny stroje je plně zajištěn servis a odborné uvedení do provozu.

Veškeré informace na adrese:

AGRO - FUTURE spol. s r.o.

Václav Jirkovský - majitel firmy

Knínská 362, 262 02 Stará Huť

Tel.: 0305/22652, FAX 0305/21308

Jdi na obsah

Z činnosti mezinárodní sekce CZ Biom

Ing. Vlasta Petříková, DrSc.

Na pozvání mezinárodní sekce CZ Biom se konala v Praze ve dnech 2. - 4. dubna 1998 schůze Evropské Biom - AE Biom. Hlavním bodem jednání bylo zahájení společného projektu s názvem “Evropská informační kampaň - propagace výhod biomasy pro energii”. Do projektu je zapojeno 11 států, prostřednictvím svých národních Biom: Belgie, Česká republika, Řecko, Španělsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Rakousko, Slovensko a Švédsko. Podstatou projektu je vydání 2 propagačních letáků - brožur na téma skleníkový efekt, klimatické změny a biomasa (teplo z biomasy, lokální systémy vytápění). Projekt je zařazen v rámci EU programu Altener. Výdaje na projekt pro CZ Biom jsou zajištěny z tohoto programu z 20%. Ostatní náklady je třeba zajistit z domácích zdrojů. Na základě naší žádosti máme pro tyto účely zajištěn příspěvek z České energetické agentury. Text brožury se v současné době rozpracovává tak, aby byl shodný pro všechny zúčastněné státy. Letáky budou v ČR vydány nákladem 6 a 8 tisíc kusů a distribuovány do nejrůznějších podniků, institucí, do městských a obecních úřadů, škol a pod. Distribuce letáků bude probíhat jednak poštou, jednak osobním předáváním v rámci propagačních schůzí a podobných setkání k tomu účelu zorganizovaných.

V rámci návštěvy výboru AE Biom v Praze jsme uspořádali dne 2. dubna odbornou besedu se sekretářem AE BIOM Dr. J.M. Jossartem. Beseda se konala v areálu VÚ rostlinné výroby v Ruzyni za účasti předních odborníků, kteří mají zájem či mohou ovlivnit rozvoj fytoenergetiky u nás. Mezi účastníky besedy byli přítomni zástupci 4 ministerstev: zemědělství, průmyslu a obchodu, životního prostředí a regionálního rozvoje. Zástupci těchto různých rezortů byli pozváni v návaznosti na jednání mezirezortní skupiny, která se začala z iniciativy CZ Biom formovat na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Dr. Jossart informoval shromáždění o energetické politice Evropské Unie formulované v tzv. Bílé knize a též o stanovisku AE Biom k těmto materiálům. Účastníci besedy si tak mohli udělat představu o energetické politice EU a prodiskutovat naše možnosti, jak se efektivně do tohoto programu zapojit. Vzhledem k tomu, že máme nyní nejnižší podíl energie z fytomasy v Evropě - pouze 0,6%, je třeba, abychom zmobilizovali všechny síly k zásadnímu rozvoji využívání biomasy pro energii u nás.

V návaznosti na tuto besedu odborníků byl uspořádán dne 27. 4. seminář s názvem Biomasa pro energii v obcích a městech ČR s využitím zahraničních zkušeností. Tento seminář se konal v budově Ministerstva zemědělství, rovněž za účasti zástupců 4 uvedených rezortů. Pro tento seminář byl vydán sborník, kde byla otištěna přednáška Dr. Jossarta v plném znění. Dále je zde uveden text Dr. Nystroma, presidenta švédské Biom - SVEBIO o zkušenostech se zaváděním fytoenergetiky ve Švédsku a její současná situace v této skandinávské zemi. Vzhledem k tomu, že mají nyní ve Švédsku již cca 18% energie z biomasy, může nám být dobrým příkladem. Vedle těchto zahraničních informací je ve sborníku dalších 12 českých přednášek, včetně většiny těch, které přednesli zástupci uvedených ministerstev.

Několik sborníků je ještě k dispozici pro případné zájemce, kteří se nemohli semináře zúčastnit osobně. Sborník si lze objednat na adrese sekretariátu CZ Biom ve VÚRV v Ruzyni.

Další řádná schůze AE Biom se konala dne 9.6. 1998 v Německu, v rámci 10. evropské konference s názvem “Biomasa pro energii a průmysl.” Za mezinárodní sekci CZ Biom se jednání zúčastnil Ing. Sladký. Byl zde projednán další postup prací na projektu: Propagace biomasy, a řada dalších záležitostí.

Za významnou spolupráci s AE Biom je třeba považovat též osobní účast Dr. Kopetze, presidenta AE Biom na mezinárodní konferenci v Kroměříži dne 7.-8.7.98, kam byl pozván představiteli mezinárodní sekce CZ Biom.

Z připravovaného programu mezinárodní sekce CZ Biom upozorňuji zejména na plánovaný seminář v Jižních Čechách s návštěvou biotepláren u nás a v Rakousku, který se uskuteční začátkem listopadu. Přesný termín a program bude včas oznámen. Předběžně se mohou zájemci hlásit již nyní a to nejlépe na telefonním čísle č. 02-20511753 (+ fax). V programu bude nová bioteplárna v Dešné u Třebíče a další dle upřesněného programu.

Další řádná schůze AE Biom, kde je třeba účast zástupců CZ Biom se uskuteční dne 9.10.98 v rakouském Gmundu. Schůze bude uskutečněna v rámci Evropské konference s názvem “Plodiny pro zelený průmysl”, která se bude konat ve dnech 7.-9.10.98. Pozvánka na tuto konferenci je k dispozici u představitelů mezinárodní sekce CZ Biom.

Jdi na obsah

 

Ekologická sdružení - 1 - Hnutí DUHA

(V tomto seriálu se budou postupně představovat hlavní české nezávislé ekologické organizace).

Hnutí DUHA založila skupina studentů v Brně krátce před listopadem 1989. Od té doby se rozvinulo v organizaci, na jejíž činnosti se podílejí stovky lidí, tři desítky místních skupin a národní centrum (sídlí v Brně a malou částí v Praze) s tuctem zaměstnanců.

Podle sociologických průzkumů je dnes Hnutí DUHA nejznámější ekologickou organizací v České republice.

Systematicky se věnujeme tématům, která mají zásadní vliv na ekologickou situaci v naší zemi: energetice, lesnictví, těžbě nerostných surovin, dopravě.

Podporujeme obce v okolí Mokrska a městečko Kašperské Hory proti zlatokopeckým plánům zahraničních těžařských gigantů. Napomáháme přechodu našeho lesnictví od monokultur k přirozené druhové skladbě lesů (vysadili jsme již tisíce sazeniček listnáčů místně odpovídajících druhů). Snažíme se zastavit dostavbu zbytečné elektrárny v Temelíně, propagujeme úspory energie (prakticky jsme je předvedli již v několika stovkách budov). Hájíme veřejnou dopravu před rušením a vystupujeme proti budování nových dálnic.

Mezi naše dosavadní úspěchy patří významný podíl na prosazení přísného zákona na ochranu ozonosféry, vítězství u Ústavního soudu ve sporu o právo na příznivé životní prostředí, zamezení těžbě dřeva v jesenických přírodních rezervacích, či podíl na zrušení záměru stavět dálnici D3 z Prahy do jižních Čech.

Způsoby práce Hnutí DUHA sahají od spolupráce s obecními zastupitelstvy, přes zpracovávání odborných materiálů, jednání s politiky a státními úřady, poskytování právní pomoci a programy pro školy, až po veřejná vystoupení a přímé akce (pořádané pouze v mimořádných situacích).

Hnutí DUHA vydává řadu materiálů. Zvláštní postavení mezi nimi zaujímá měsíčně vydávaný časopis Poslední generace. Přispívají do něj přední myslitelé ekologického hnutí, zprostředkuje kontakt se světovým děním. Své čtenáře si našel i mezi významnými osobnostmi kulturního a politického života na území celého dřívějšího Československa.

Přijetí Hnutí DUHA do Přátel Země (Friends of the Earth International - FoE) je jedním z největších ocenění, kterého se nám dosud dostalo (v každé zemi může být členem pouze jedna organizace). Hnutí DUHA tak má ve své práci solidní zahraniční oporu. Přátelé Země jsou obecně považováni za neobyčejně silnou mezinárodní organizaci, co do vlivu srovnatelnou pouze s Greenpeace. Hnutí Duha zde bylo v roce 1996 zvoleno za koordinátora mezinárodní protijaderné kampaně.

Hnutí DUHA je registrováno jako občanské sdružení. Je nezávislé na státu, politických stranách, průmyslu, odborech, či jiných zájmových skupinách. O jeho směřování rozhoduje Rada tvořená zástupci místních skupin a centra.

Prostředky na svoji činnost Hnutí DUHA získává z dotací zpravidla vázaných na konkrétní projekty od českých a zahraničních nadací, vlád a soukromých dárců sdružených ve Společnosti přátel Země. Každoroční přehled hospodaření je zveřejňován ve veřejně přístupné výroční zprávě.

Podrobné informace o Hnutí DUHA ja možno nalézt na internetovské adrese: http://www.ecn.cz/duha/prava.stm .

Jdi na obsah

Budoucnost resortu životního prostředí

Abych využil zbývající místo, pokusil bych se doplnit úvodní článek od p. Váni.

ČSSD pravděpodobně dosadí do funkce ministra životního prostředí Miloše Kužvarta, který zatím není všeobecně znám, ale jeho názory se v podstatě shodují s názory většiny ekologů. Mimo jiné se ve svých článcích v Právu vyjádřil proti těžbě zlata a sledování ekologických aktivistů BISkou. V Lidových novinách vyšla 4. 10. 1995 tato noticka: “Projekt stavby Jaderné elektrárny Temelín byl podstatně změněn, proto je třeba, aby alespoň tyto změny byly znovu posouzeny, což se nestalo. Uvedl to včera člen stranické ekologické komise ČSSD Miloš Kužvart. Žijeme v právním státě, tudíž je třeba, aby byly zákony dodržovány, dodal. Podle Kužvarta byl při stavbě Temelína zejména porušen zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a stavební zákon. V této souvislosti ČSSD chápe snahu ekologických aktivistů zabránit dostavbě Temelína, kterou mimo jiné vyjádřili blokádou přístupových cest k jaderné elektrárně.” Podobně kriticky se vyjadřuje v otázce Temelína doposud.

Miloš Kužvart patří mezi mladší kandidáty na ministerská křesla – je mu kolem čtyřicítky. Je členem rady Zeleného kruhu a předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život.

Bylo by asi přehnané od něj očekávat, že překoná pracovní úsilí současného ministra p. Bursíka, avšak pokud by pokračoval v nastoupeném trendu, nemuselo by to v oblasti životního prostředí vypadat vůbec špatně. Trošku mi jenom dělá starosti poměrně silný vliv ODS na budoucí politický vývoj, která ve svém volebním programu na životní prostředí zapomněla úplně, vyjma několika zmínek ve stylu: “Tam, kde je třeba chránit důležitý zájem, jako je zdraví lidí, životní prostředí či kulturní dědictví, musejí být pravidla stanovena jasně zákonem a být stejná pro všechny. Populární bývá často zavádění regulací k ochraně spotřebitele, avšak víme, že důsledky se většinou obracejí proti němu samému, neboť za něj jsou státním byrokratem často špatně rozhodovány věci, které může nejlépe rozhodnout sám. Přitom je to on, kdo zaplatí nadbytečné náklady.” nebo: “Snahy cílevědomě upravit fungování trhu, byť s dobře míněnými záměry, např. sociálními či ekologickými, většinou vedou ke zhoršení celkového výsledku, a v důsledku se obrátí proti samotným záměrům. Nejvíce na tyto deformace trhu doplácejí sociálně nejslabší vrstvy, v jejichž jménu jsou často zaváděny.”

Ostatně co se týče předvolebních programů pro oblast životního prostředí, tak poměrně dobře jej zpracovala KDU-ČSL. Zde přikládám výňatek z něj, který se BIOMu týká asi nejvíce:

V energetické politice státu musí mít odpovídající místo programy na úsporu energie, modernizace elektráren zaváděním vysoce účinných, ekologicky šetrných technologií spalování kombinujících výrobu tepla a elektrické energie a podpora využívání obnovitelných zdrojů energií.”

A že lidovci v tomto směru nemluví do větru dokázalo sice krátké, ale velmi intenzivní působení p. Bursíka na MŽP.

S ohledem na povolební situaci by určitě bylo užitečné znova pročíst volební program ČSSD. Pro členy BIOMu by možná mohly být zajímavé tyto výňatky:

“Počítáme s postupným odstraněním všech dotací energií, jehož podmínkou ovšem je dlouhodobá energetická koncepce. Na základě stávajícího zákona o soustavě daní postupně podpoříme zavedení daně ze surovin a energií a tuto daň budeme kompenzovat snížením zdanění lidská práce.

Za klíčový moment pro ozdravení životního prostředí považujeme formulaci státní energetické koncepce, která stanoví zásady státní podpory pro úspory energií, snížení ztrát při přenosu energií a ekologizaci stávajících zdrojů. Budeme usilovat o demonopolizaci Českých energetických závodů a decentralizaci a diverzifikaci stávajících zdrojů.”

“V duchu námi navrhovaných legislativních změn a harmonizace právních předpisů se zeměmi Evropské unie předložíme i systém ekologických daní, penalizujících ekologicky škodlivé technologie a naopak podporujících přechod k bezodpadovým technologiím, recyklaci odpadů a snižování energetické náročnosti.”

”Při realizaci této politiky počítáme se spoluprací s nevládními ekologickými organizacemi. Chceme věnovat pozornost výchově občanů k uvědomělému a šetrnému vztahu vůči životnímu prostředí.”

Pro úplnost uvedu ještě úryvek z programu Unie Svobody:

Budeme prosazovat:

Budeme podporovat:

V této době nemůžeme ještě říct, jaký bude vliv vlády ČSSD (s “tichou” podporou ODS) na stav životního prostředí v ČR. Jestli dostojí svým předvolebním slibům, či zda se nechá zkorumpovat. Nezbývá, než jí dát čas nato, aby ukázala jaký potenciál v sobě skrývá.

Doufejme, že KDU-ČSL a US využijí volného času mimo jiné i na propracování své ekologické politiky.

Závěrem bych pouze dodal, že samotná osoba ministra má jen velmi malý vliv, a navíc abychom mohli mluvit o politice blízké životnímu prostředí, musely by se do práce na environmentální legislativě plně zapojit i ostatní ministerstva.

(Slejška)

Jdi na obsah

Biom č. 3, odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu

Interní tisk CZ Biom

Zodpovědný redaktor 3. čísla: Antonín Slejška

VÚRV Praha-Ruzyně, č. tel.: (02) 33022354

Předchozí časopis     Časopis BIOM, články a sborníky       Domovská stránka CZ BIOMu     Další časopis