Předchozí časopis     Časopis BIOM, články a sborníky | Domovská stránka     Další časopis

Domovská stránka BIOMu

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj

Českého sdružení pro biomasu

Číslo 4, Říjen 1998

 

OBSAH:

Ing. Jaroslav Váňa, CSc. Slovo předsedy
Ing. Jaroslav Váňa, CSc. Zápis ze 3. schůze předsednictva a revizní komise
Ing. Vlasta Petříková, DrSc. Výzva AE k rozvoji alternativní energie
Miroslav Šafařík Jak (ne)funguje ekonomika (1)
RNDr. Milan Holeček, CSc. Jak dál s tříděným odpadem ?
Ing. Roman Honzík Zastavení druhé: Konstrukce domů a úspora energie
Antonín Slejška CZ BIOM je na Internetu
Ing. Antonín Kutil Perspektivy využívání biomasy pro energii
Ing. Vlasta Petříková, DrSc. Informace o činnosti mezinárodní sekce CZ-Biom
Antonín Slejška Úrovně rozhodování
Ing. Jaroslav Váňa, CSc. Zápis ze 4. schůze předsednictva a revizní komise CZ-Biom konané dne 13. října 1998 ve VÚRV v Praze
Jaime Muňoz Technologie výroby vodíku
Ing. Jaroslav Váňa, CSc. Zprávy z CZ-Biom
Ing. Jaroslav Váňa, CSc. Domácí kutil a dřevoplyn
Ing. Pavel Růžek, CSc. Sláma - hnojivo nebo fytopalivo ?
Antonín Slejška Ještě pár slov o Webu

Slovo předsedy

Vážení členové a příznivci CZ Biom.

Věřím, že jste během léta zregenerovali své síly a schopnosti a můžete se zamýšlet nad situací naší neziskové a nevládní organizace. Na Valné hromadě budou funkcionáři naší organizace, včetně mne, skládat účty ze svých aktivit členské základně, a přál bych si, aby to nebyla formální záležitost. Moje snaha o zvýšení pravomoci ustanovených sekcí se úspěšně projevila u sekce mezinárodních vztahů, kde vedoucí této sekce Dr. Petříková má značný podíl na aktivitách našeho Svazu. Zejména jí patří náš dík za získané granty, které umožňují rozvíjet a finančně zabezpečit naši činnost. Počtem uspořádaných akcí se může pochlubit rovněž i sekce výrobců kompostů. Sekce poradenství, která je naší nejmladší sekcí, během své roční činnosti podchytila řadu zájemců o fytoenergetiku a v současné době provádí konzultace se zájemcem o velkou bioteplárnu. Bohužel, ostatní sekce zatím nezměnily svůj způsob práce a samostatně se příliš neprofilují. Do konce roku je ještě daleko a možná nás svými aktivitami některé sekce překvapí. A nyní ještě několik slov o tom, co dělá předseda a jeho tým. Agenda a korespondence Svazu se rozrůstá daleko rychleji než členská základna. Složité účetnictví s analytickými účty pro jednotlivé sekce a pro jednotlivé grantové úkoly nás začíná zmáhat. Presentace CZ Biomu, které jsme organizovali a organizujeme i v posledním čtvrtletí jsou časové velice náročné a je nás na tyto aktivity málo. Přesto bych se chtěl zmínit o presentaci, která vyvolává nejvyšší odezvu a to je naše webová stránka na Internetu. Je to vše zásluha našeho spolupracovníka Ing. Antonína Slejšky, který dokázal tuto presentaci vtipně sestavit a bezplatně ji dokázal umístit na americkém Internetu. Každý uživatel Internetu si nyní může přečíst náš časopis a naše sborníky. Zamýšlím se nad dalším rozvojem této aktivity, že by CZ Biom mohl tuto službu zajišťovat pro naši členskou základnu, pro ty členy, kteří pro své aktivity potřebují reklamu a stávající možnosti, které nabízejí internetovské firmy, jsou pro ně neúměrně drahé. Přál bych si, aby náš CZ Biom sloužil ze všech sil nejen společnosti, ale též svým členům, a aby mezi managementem Svazu a členskou základnou byla zpětná vazba. Zamýšlím se často nad nastávající Valnou hromadou. Podle našich stanov na této Valné hromadě neproběhnou volby funkcionářů, neboť jejich funkční období je dvouleté. Měla by však být navozena diskuse, která by formovala naši strategii a aktivitu v dalším roce. Myslím, že by se s touto diskusí mělo začít ihned a ne až na časově omezeném jednání valné hromady, které se pravděpodobně zúčastní jen zlomek počtu členů. Některé náměty a výtky na činnost Svazu jsem získal osobními rozhovory s našimi členy. Třeba to, že naše tradiční semináře mají rok od roku velmi podobný program a nemá cenu se jich zúčastňovat každoročně. To je oprávněná výtka, z které bychom se měli poučit. Daleko lépe by se nám formuloval plán aktivit na příští rok, kdybychom měli před termínem Valné hromady shromážděny Vaše náměty a stížnosti. Na příklad Váš názor na časopis Biom, co by tam být nemělo a naopak co tam postrádáte, nebo Vaše názory jak prosazovat naše cíle a záměry v dnešní politicko - ekonomické situaci. Dále Vás prosím o iniciativu, pozvěte do Svazu další vhodné osoby a podniky, čím nás bude více, tím větší petiční váhu budeme mít a náš vliv na formování ekologické, energetické a zemědělské politiky bude vyšší. S řadou našich členů jsme bohužel ztratili kontakt, došlo ke změně adres, rozesílané tiskoviny se nám vrací nazpátek, nebo naši členové opakovaně neplatí členské příspěvky. V těchto případech nám prosím dejte zprávu, zda máte o naše tiskoviny a akce ještě zájem, abychom nezvyšovali zbytečně naše náklady. A pokud můžete, zaplaťte nám dlužné členské příspěvky. A jestliže nepřijedete na Valnou hromadu, která bude tentokrát mimo Prahu, abychom zvýhodnili zase jinou část členské základny, napište nám své stanovisko k práci CZ Biom, případně názory na zlepšení naší práce.

Dále bych chtěl s Vámi rozdiskutovat ještě jeden problém týkající se aktivity ekologických organizací. Poslední dobou se řada těchto organizací zviditelňuje na veřejnosti organizací různých pouličních akcí a mítinků. Tuto taktiku využívají i značně ekologicky prospěšné organizace jako je na příklad Hnutí Duha (mítinky u Temelína). Já se osobně domnívám, že jde o důsledek nedostatku vzájemné diskuse, který zapříčinila arogance subalterních nebo regionálních úředníků, kteří využívají, případně zneužívají právní rámec k tomu, aby zabránili “aby jim do toho někdo kecal své rozumy”. V poslední době jsem shromáždil řadu případů, kdy byla odmítnuta ekologická stanoviska na některé problémy nejen nevládních ekologů, ale dokonce i starostů obcí a já osobně jsem byl na veřejném jednání označen ministerským úředníkem jako ekologický extremista a to jen kvůli nesouhlasu s názorem tohoto úředníka. Přesto se domnívám, že bychom se měli jako doposud držet metody inteligentní diskuse s vlivnými osobami a orgány tohoto státu, vtahovat je do spolupráce a na veřejnosti se zviditelňovat informační kampaní, odbornými akcemi a úspěšným navazováním realizace našich záměrů. V tomto směru stojí před námi nová příležitost. Podle legislativy ovzduší by měly být do konce tohoto roku odstaveny uhelné kotelny, které nesplňují emisní limity. Nabídka různých předtopenišť na biomasu případně briket s podílem biomasy by v tomto období měla být intenzivní.

Nedávno jsme strávil týden na výstavě “Země živitelka” činností v poradenském středisku výzkumných ústavů, kde jsem rovněž presentoval činnost CZ Biom panelem, výstavkou paliv z biomasy a kolekcí energetických rostlin. Podařilo se mi získat několik dalších členů do našeho Svazu. Zároveň jsem se seznámil s firmami, které vyrábějí nebo dovážejí stavební materiály s podílem biomasy. Že je možné ze slámy vyrábět nábytek je obecně známé, ale obytný dům ze slámy jsem viděl poprvé v životě. Tito výrobci a dovozci do našeho Svazu patří, jejich činnost je třeba propagovat ze stejných důvodů jako energii z biomasy. Jsem toho názoru, že sekci průmyslového využití biomasy v našem Svazu je třeba realizovat a usilovat, aby výrobky z biomasy měly sníženou daň z přidané hodnoty.

A na úplný závěr Vás prosím, buďte trpěliví při uplatňování našich ekologických záměrů. Překotná liberalizace bez fungujícího právního rámce způsobila vytunelování národního bohatství, léty devastace již značně omezeného. Stát dnes není schopen zabezpečit zdravotní péči, na kterou jsme byli zvyklí, nemá prostředky na zabezpečení důstojného života přestárlých osob a rodiny dlouhodobě nezaměstnaných strádají. Naše požadavky na ekologická opatření z celospolečenských prostředků by měly být úměrné této národohospodářské situaci.

Ing. Jaroslav Váňa, CSc. předseda CZ Biom

Jdi na obsah

Zápis

ze 3. schůze předsednictva a revizní komise konané dne 5.8.1988 v Chomutově

Přítomni: Kára, Sladký, Honzík, Novotný, Petříková, Valečko, Součková, Váňa

1. Kontrola zápisu - bez připomínek.

2. Plnění plánu činnosti CZ Biom, veškeré plánované akce splněny.

3. Prezentace CZ Biom na Zemi živitelce, zajistí Ing. Váňa, Ing. Honzík. Prezentace CZ Biom na mezinárodním veletrhu inovačních procesů v Lipsku zajistí členové z VÚZT.

Prezentaci Biomu na Envi-Brno mimo plán zajistí Dr. Petříková.

4. Činnost sekcí: Požaduje se, aby sekce “Poradenské středisko” předala plán a výkaz činnosti.

5. Seminář Teplo z fytomasy (spojené s exkursí NSR) - odkládá se na příští schůzi předsednictva. Souhlasí se s dotací 500 Kč na jednoho účastníka.

6. Plán: Valnou hromadu v Deštné připravila i s dalším programem Dr. Petříková. Rozhodnuto bude na příští schůzi předsednictva.

Zapsal: Ing. Váňa

Jdi na obsah

Výzva AE k rozvoji alternativní energie

Ing.Vlasta Petříková, DrSc., předsedkyně mezinárodní sekce CZ Biom

Poškození životního prostředí v důsledku využívání fosilních energií dosahuje již nebezpečných rozměrů. To si plně uvědomují představitelé evropské asociace AE Biom a proto hledají všechny cesty k vyburcování zodpovědnosti jednotlivých vlád a především Evropské Unie ke konkrétním zásahům. Jedním z posledních materiálů, které AE Biom vypracoval, je reakce na zásady přijaté v t.zv. Bílé knize. Jde především o zajištění redukce skleníkových plynů, tak jak bylo rozhodnuto v Kyotu v prosinci 1997. Ze současné situace bohužel nevyplývají jednoznačná zásadní opatření, která by měla být již postupně realizována. Proto AE Biom zformuloval “Provolání”, v němž jsou zdůrazněna nezbytná opatření, která budou muset být realizována do r. 2000, pokud se lidstvo nechce vystavit reálné ekologické katastrofě, v důsledku nerespektování redukce skleníkových plynů.

Protože tato hrozba se nás rovněž bezprostředně dotýká považuji za důležité informovat členy CZ Biom i širší veřejnost o navrhovaných opatřeních.Tato situace souvisí též s přibližováním naší republiky do EU. Z “Provolání” AE Biom zde uvádím následující stručný výčet nejdůležitějších bodů.

Úvod

Díky vedoucí úloze Evropské komise v posledních měsících se do centra pozornosti dostaly otázky ochrany klimatu (dohody v Kyotu), rozvoj zdrojů obnovitelné energie a restrukturalizace budoucí zemědělské politiky (Agenda 2000).

Vzhledem k důležitosti těchto otázek, které by mohly ovlivnit naši společnou budoucnost, AEBIOM informuje evropské instituce o současném vývoji, který je v kontrastu s vyhlášenými cíli energetické politiky a politiky životního prostředí.

Ztrojnásobení využívání biomasy, tak jak je plánováno podle Bílé knihy, může mít úspěch jenom tehdy, pokud tyto nové formy biomasy a její široké využívání budou v příštích letech rychle rozšířeny.

Současná situace

Průzkumy, prováděné v souladu s Evropskou komisí (např. studie TERES), ukazují, že by nárůst biomasy byl pouze o 1 až 2% do roku 2020.

AEBIOM proto informuje odpovědné evropské zástupce, že pokud nebude možné dosáhnout cílů Bílé knihy ve zdvojnásobení produkce obnovitelných zdrojů energie a ztrojnásobení produkce biomasy, nebude šance pro 8% snížení emisí CO2 do roku 2008, a v Evropské Unii vzroste závislost Evropy na dodávkách energie z ostatních kontinentů.

Co je třeba zajistit

AEBIOM dle zkušeností z národních asociací pro biomasu uvádí 7 bodů, které by měly být nejpozději do roku 2000 uskutečněny v zájmu vytvoření šance dosáhnout cílů uvedených v Bílé knize:

1. Národní závazky

Cíle uvedené v Bílé knize mohou být dosaženy pouze tehdy, pokud všechny členské státy budou spolupracovat na jejich realizaci a dodrží závazky k jejich uskutečnění. Proto se navrhuje, aby Evropská komise pozvala všechny členské státy k presentaci národních plánů na nejbližší měsíce. Tyto plány by měly definovat strategie pro různé zdroje obnovitelných surovin a jejich využití (jednotlivé topné systémy v domácnostech a v průmyslu, systémy dálkového vytápění obcí, elektrárny, kapalná biopaliva), spolu s opatřeními, která by se měla provést, aby se dosáhlo vytčených cílů a investičních programů.

2. Vstupní ceny elektřiny z biomasy

Vzhledem k tlaku na ceny vlivem liberalizace existuje nebezpečí, že produkce obnovitelných zdrojů poroste pomalu a tak se emise CO2 budou dále zvyšovat. Aby se tomu zamezilo, je třeba sestavit směrnice na evropské úrovni, které by vytvořily prostor pro obnovitelné zdroje.

Směrnice musí počítat s rozdílnou situací v jednotlivých podnicích. Firmy, vyrábějící elektřinu v malém měřítku, by však opravdu neměly být podhodnoceny, jelikož vyhovují decentralizovanému systému dostupnosti biomasy.

3. Zemědělská politika/Agenda 2000

Až do současné doby Agenda 2000 neobsahovala uspokojivou koncepci cíleného pěstování rostlin pro výrobu surovin pro energii a průmysl.

Velká část energetických plantáží se nachází na původně ladem ležící půdě, která se však každým rokem mění. To vede ke kolísajícím dodávkám surovin pro průmysl, což je nevhodné k dosažení cílů Bílé knihy. Proto musí být do dokumentu Agenda 2000 integrován specifický program pro suroviny a to z 10 až 14 milionů hektarů.

Orná půda:

V rámci společné zemědělské politiky věnované energetickým plantážím, jako jsou rychle rostoucí dřeviny, energetické seno, miscanthus a další plantáže včetně řepky nebo slunečnice pro výrobu bionafty a obilí pro výrobu ethanolu, je třeba nakládat s těmito komoditami stejně, jako s obilím, olejnatými a proteinovými rostlinami a dávat jim stejné výhody, nezávisle na tom, zda jsou pěstovány na ladem ležící půdě.

Plantáže využívané pouze k energetickým účelům (rychle rostoucí dřeviny, energetické seno) by měly obdržet podporu ve výši 70 ECU na hektar nebo jednorázovou prémii 1000 ECU na založení plantáže.

Ladem ležící půda:

Energetické rostliny pěstované v marginálních oblastech (pastviny), by měly získat v prvním roce vyšší finanční podíl na založení porostu a v následujících letech menší podíl na kompenzaci ztrát ve výnosech. Podpora na ladem ležící půdě může být celkově nižší než na orné půdě.

4. Vytvoření nového fondu “Obnovitelné zdroje energie”

Podle Evropské Unie musí být do roku 2010 investováno do obnovitelných zdrojů energie 165 bilionů ECU, z toho nejméně 84 bilionů ECU do podniků produkujících nebo zpracovávajících biomasu.

Proto by měl být počínaje rokem 2001 vytvořen na evropské úrovni fond s názvem “Obnovitelné zdroje energie” s každoročním celkovým objemem 3 bilionů ECU.

Fondu by se mělo využívat ke společnému profinancování investic plánovaných v rámci národních nebo regionálních projektů (viz. bod 1.).

5. Energetické daně

Rychlé uvedení biomasy na trh s energií může být úspěšné jedině tehdy, pokud tento vývoj bude podpořen odpovídajícím daňovým systémem.

Zdanění fosilních paliv (uhlí, ropa, zemní plyn) by mělo představovat nejméně 260 ECU na 1 toe (tuna ropného ekvivalentu). Této daňové úrovně by se mělo dosáhnout během několika let a měla by být dodržována domácnostmi i podniky. Pro velké průmyslové a zemědělské společnosti, kterých se více dotýká konkurenceschopnost na světových trzích, by měl být zaveden limit daňového zatížení a to ve výši kolem 0,35% ceny čistého produktu. Společnosti, které by byly více zatíženy touto daní, by mohly požádat o navrácení daně původní. Evropská komise by doporučila toto minimální zdanění jednotlivým členským státům, i když jednomyslné rozhodnutí není pro nikoho závazné. Všechny obnovitelné suroviny by měly být od této daně osvobozeny.

AEBIOM uvádí, že pouze v těch zemích, ve kterých jsou zavedeny energetické daně, může být dynamický rozvoj bioenergií úspěšný.

Energetické daně, navržené nedávno Evropskou komisí pro fosilní paliva používaná k výrobě tepla, počítají s tak nízkými poplatky, že není možno očekávat žádný vliv na zavedené zvyklosti ve vytápění těmito palivy.

6. Výzkum, vývoj, demonstrační projekty

V oblasti výzkumu, vývoje a demonstračních projektů byla vykonána velmi cenná práce pro technologický rozvoj bioenergie. Ale v oblasti realizací pokrokových technologií při zpracování biomasy existují stále velké požadavky na výzkum a vývoj. Proto je třeba, aby se v rámcovém programu prostředky ještě zvýšily.

7. Informace

Je naléhavě potřebné podpořit kampaň k prosazení myšlenek pro zavedení biomasy pro energii. To by poskytlo impuls k rozvoji obnovitelných zdrojů surovin a vytvořilo by potřebné podmínky pro investice. Taková kampaň by poskytla informace řídícím pracovníkům na všech úrovních, v soukromých firmách, v malých i větších společnostech, obecních úřadech, o technických a ekonomických možnostech, které by pomohly zavést biomasu na příslušné úrovni.

Závěr

Cílů v Bílé knize a dohod z Kyoto je možné dosáhnout pouze tehdy, pokud budou zapojeny všechny subjekty: obce, regiony, členské státy a evropské orgány.

AEBIOM konstatuje, že 7 uvedených bodů je minimální podmínkou k dosažení politických cílů vedoucích ke snížení emisí skleníkových plynů a k prosazení obnovitelných zdrojů energie. Bez základních změn v rámci ekonomických podmínek bude evropská politika v této oblasti odsouzena k zániku. To by znamenalo bez nadsázky nebezpečí nejen pro Evropu, ale mělo by rovněž celosvětové následky. Byl by to signál k pokračování neblahé globální politiky rabování fosilních zdrojů energie, což by mohlo vést až k zastavení ekonomického růstu a celkové prosperity, vyvolané celosvětovou ropnou krizí, nebo k vážnému poškození životního prostředí.

AEBIOM apeluje na odpovědné pracovníky na evropské úrovni, aby začali brát vážně varování vyjádřená v tomto stanovisku a vytvořili příznivé podmínky pro rozvoj zdrojů obnovitelné energie. Moderní technologie zpracování biomasy jsou na počátku svého rozvoje. Potřebují odpovídající podmínky a finanční podporu, aby mohly vyvážit své externí výhody a staly se do roku 2010 konkurenceschopné.

Tolik stručný výtah z “Výzvy” AE Biom

Výčet uvedených opatření představuje obrovský kus práce i veliké finanční zdroje. Je zřejmé, že ani státy EU nebudou snadno naplňovat uvedené zásady a o to hůře jsme schopni jejich zajištění u nás. Situace je však skutečně velmi vážná a proto bychom měli hledat způsob, jak o tomto programu alternativních energií alespoň začít vážně uvažovat. Zásadní je pochopení zodpovědných autorit na vládní úrovni, t.j. jaké podmínky pro rozvoj obnovitelné energie budou u nás vytvářet. Dosavadní situace je v tomto směru u nás zatím značně neutěšená. Neexistuje zvýhodnění energetických zdrojů před fosilními zdroji, jak tomu je v řadě pokrokových evropských států, jako např. ekologické a energetické daně, ale též zvýhodnění výkupu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, což je pro rozvoj fytoenergetiky opatření zcela zásadní.

Překážkou pro rozvoj alternativní energie v ČR je i chybějící koncepce. Informace o perspektivě tohoto oboru již začíná sporadicky pronikat do široké veřejnosti, ale nekoordinovaný přístup jednotlivých navazujících profesí je zásadní brzdou většího rozvoje. Producenti biomasy, t.j. zejména zemědělci nebo lesníci musí předem nalézt odbyt pro biomasu. Zde často chybí návaznost na odpovídající spalovací zařízení, či jinou vhodnou techniku. Tato situace je do značné míry i odrazem nekoordinované spolupráce mezi příslušnými resorty, jako např. zemědělství, životní prostředí, průmyslu a obchodu a regionálního rozvoje. Ve snaze zlepšit tuto situaci jsme jako zástupci CZ Biom (mezinárodní sekce) iniciovali letos na jaře vytvoření mezirezortní pracovní skupiny pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu. Práce se začala postupně rozvíjet, avšak s ohledem na změnu vlády byla přerušena. Nyní, a to zejména na základě “Provolání” AE Biom chceme na předchozí jednání navázat a hledat tak o nejúčinnější způsoby, jak i u nás rozvoj alternativní energie postupně zajišťovat.

Jdi na obsah

Jak (ne)funguje ekonomika (1)

Miroslav Šafařík

Pod tímto názvem bychom se měli od tohoto vydání v Biomu setkávat pravidelně nad ekonomickými souvislostmi využívání přírodních zdrojů s ohledem na skutečnost, která by nám měla být všem nejbližší, na udržitelnost našeho bytí. Úvodem bude vždy osvětleno několik ekonomických pojmů volnou formou výkladového slovníku, poté bude následovat odbornější část - zajímavá zahraniční zkušenost, dílčí výsledek nějakého výzkumu a podobně.

Jak vlastně současná ekonomika ovlivňuje naše životy? Možno říci, že absolutně, jelikož máme tu čest žít v oné polovině světa, která šíří takzvanou civilizaci na bázi blahobytu. Ve všech pádech skloňovaný ekonomický pojem, na jehož definici se však ekonomové zcela neshodli (stejně jako na mnoha jiných, jak si ukážeme v dalších dílech). Nejčastěji je spojován se spotřebou statků a služeb, která vede k uspokojení jednotlivce či skupiny. Značné problémy a mnohá omezení vznikají v okamžiku, kdy se rozhodneme blahobyt měřit pro posouzení jeho změn nebo vyhodnocení blahobytu dané skupiny či jednotlivce. V takovém případě se blahobyt stává mnohem více pojmem etickým, sociálním, psychologickým i filozofickým s vazbami na tradice, než pouhým ekonomickým indexem. Podle jedné skupiny ekonomů má však pojem ekonomický blahobyt mít přesný obsah bez etického zabarvení. Důsledky tohoto pojetí blahobytu vidíme kolem sebe čím dál častěji v podobě zjevných i skrytých externalit, převážně negativních. Externality jsou někdy též nazývány vnějšími kladnými nebo zápornými úsporami, případně efekty přelévání. Ve skutečnosti jde o situaci, kdy někdo svou činností způsobuje druhému zisk nebo ztrátu, aniž by tento efekt byl předmětem vzájemného obchodu. V mnohých případech působí stát v roli prostředníka při vyrovnávání těchto ztrát (například náhrada ztrát na zemědělské produkci vlivem imisí). Takovýto přístup je však z mnoha důvodů, a to nejen environmentálních, neudržitelný.

V době, kdy se u nás poněkud ostýchavě začalo hovořit o možnosti kosmetických úprav velmi zkostnatělé energetické politiky, začínala se v zahraničí prosazovat politika poněkud odlišná. V různých zemích také různě pomalu vzhledem k poměru sil příslušných vlád a energetických lobby. Nicméně první náměty tu již jsou.

Holandské zkušenosti

V lednu 1996 nabyla v Holandsku účinnost energetická daň a výrazně tak změnila ekonomickou perspektivu biomasy. Kromě toho přispívají k finanční podpoře energie z biomasy další fiskální opatření:

1. Zelené fondy

Finanční prostředky na takzvané “zelené projekty” je možné získat úvěrem se zvýhodněnou úrokovou sazbou, která je oproti standardním sazbám nižší o zhruba 1 procentní bod. Za “zelené projekty” je považována většina projektů na získání energie z biomasy. Myšlenka “fondů” spočívá v soukromých příjmech ze zelených investic; dividendy či úroky z těchto zelených fondů by neměly být předmětem daně z příjmů. To dovoluje zeleným fondům nabídnout veřejnosti nižší úrokovou míru a tím učinit peníze pro zelené projekty lépe dostupnými. Do poloviny roku 1997 byly fondy dotovány 900 miliony guldenů.

2. Zrychlené odepisování zelených investic

Existuje zde program umožňující podnikatelům zrychlené odepisování zařízení, které bylo pro tyto účely umístěno na zvláštní seznam. Podnikatel si může investici odepsat dříve než je obvyklé; redukuje si tím zisk a tím platbu daní. Stroje a zařízení a většina obnovitelných energií jsou na tomto seznamu, který je obnovován každý rok.

3. Energetická daň pro domácnosti a malé a střední podniky

Domácnosti, malé a střední podniky platí energetickou daň z elektrické energie (3 centy /kWh) a zemní plyn překročí-li spotřeba minimální potřebu. Tato daň se platí distribučním společnostem, které ji vracejí ministerstvu financí. Distribuční společnosti jsou však zároveň zproštěny plateb daní z elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů. Namísto toho jsou povinni tuto částku platit výrobci této obnovitelné energie.

4. “Zelená” elektrická energie

Zelená elektřina není fiskálním nástrojem, ale spíše komerční cestou k prodeji energie z obnovitelných zdrojů za zvláštní cenu (28,5 centu/kWh - o 4 centy více než je cena obvyklá). Tato navýšená částka je vyplácena producentům energie z biomasy. Distribuční společnosti přičítají tuto platbu za zelenou energii (4 centy) a platbu energetické daně (3 centy) ke svému obvyklému nezávislému tarifu ve výši 8 centů. Z toho vyplývá téměř 100% navýšení oproti prodejní ceně nezávislých producentů do státní sítě. Počátkem roku prodávaly tyto společnosti zelenou energii pro více než 5.000 zákazníků a do roku 2000 hodlají rozšířit počet zákazníků na 200.000.

5. Nová fiskální opatření

Nová fiskální opatření jsou v návrhu. Jedná se například o oddanění plateb z investic do obnovitelných zdrojů energie a stanovení nižších sazeb DPH z těchto investic a ze zelené energie. Předpokládá se však, že tato opatření mohou snížit příjmy státního rozpočtu o zhruba 175 milionů guldenů ročně.

Jdi na obsah

Jak dál s tříděným odpadem ?

RNDr. Milan Holeček, CSc.

Je známo, že nové kapacity skládek odpadů se hledají se stále většími potížemi. Nadto skládky zatěžují své okolí exhalacemi zápachů a průsaky. Nevýhodou spaloven je velká energetická náročnost, exhalace a přeměna materiálů, které by mohly ještě sloužit, na toxický popel, který je nutno ukládat na skládky nebezpečných odpadů.

Existují technologické možnosti, jak vyřešit všechny tři uvedené problémy najednou. Přímo u zdrojů biologických odpadů, t.j. především v domácnostech a zařízeních společného stravování provést rychlé předkompostování, které zajistí tyto cíle: zničí humánní patogeny, znehodnotí bioodpad jako potravu pro různé živočichy, urychlí či zcela nahradí (podle doby aplikace) závěrečný kompostující proces na polních skládkách, kde po 1 – 2 nakypřeních existující mechanizací bude kompost využit k přihnojování.

Tato technologie vyžaduje uplatnění těchto technických prostředků:

A: Rychlý adiabatický bioreaktor, velikosti 50 – 200 litrů, schopný během 2 – 3 týdnů zajistit předkompostování s následným přemístěním vzniklého substrátu na vlastní zahrádku či polní kompost sběrovou službou. Funkci rychlého bioreaktoru nemohou zajistit v současné době prodávané domovní a zahradní kompostéry, jelikož nezaručují dosáhnutí dostatečných teplot pro hygienizaci materiálu.

B: Kompostovací startéry, jenž urychlují kompostování a snižují tvorbu zápachu.

C: Manipulační biodegradabilní sáčky pro sběr bioodpadu v domácnostech (např. polyethylenové sáčky s přídavkem škrobu či celulózy).

V běžné domácnosti bude tříděný sběr probíhat tak, že se bioodpad odloží do odpadkového koše vystlaného biodegradabilním sáčkem sáčkem,který se po naplnění přesune do bioreaktoru. Kompostování bude optimalizováno mimo jiné přídavky startéru. Po 2 – 3 týdnech se vzniklý kompost přemístí na zahrádku či odveze sběrovou službou.

Větší producenti odpadu budou postupovat shodně, pouze prostředky pro tříděný sběr budou přiměřeně větší.

Poradenská firma Gremo spolu s odbornými odděleními VÚRV Praha plánuje vývoj a malosériovou výrobu výše zmíněných prostředků pro tříděný sběr a kompostování bioodpadů. Bez těchto prostředků by byl rozvoj tříděného sběru komunálního odpadu znatelně přibržděn. Proto se obracíme na veřejnost, která by chtěla pomoci tím, že by popsané prostředky v praxi odzkoušela, aby to laskavě sdělila redakci.

Jdi na obsah

Zastavení druhé: Konstrukce domů a úspora energie

Roman Honzík

Výstavba domu u nás i ve světě probíhá podle osvědčeného schématu. Pro naše mírné klimatické pásmo to znamená, že se v zimě počítá s vytápěním. Topení je potřeba z důvodů vysokých tepelných ztrát obytných budov až 200 kWh/m3.rok.

Není tajemstvím, že ve Švédsku byla již v roce 1993 stanovena norma na šetření teplem, která nepovoluje vyšší tepelné ztráty než 50 až 60 kWh na m3 ročně.

Použitím účinné izolace stěn, stropů a oken je možné snížit tepelné ztráty na minimum. Příkladem tohoto přístupu je takzvaný ”nízko energetický dům” který je postaven v Darmstadtu v SRN, kde tepelné ztráty dosahují méně než 15 kWh/m3.rok. Tento dům spotřebuje ve srovnání s běžným obytným domem pouze 5% energie na topení a jen 10% elektřiny. Takto vysoké energetické úspory je dosahováno nejen důkladnou izolací, ale také využitím tepla z vydýchaného vzduchu. Vydýchaný vzduch je veden do výměníku, kde předává svoje teplo vzduchu vstupujícímu do budovy.

Pro provoz spotřebičů pro domácnost a vytápění, ale i chlazení (subtropy a tropy) se využívá energie získané spalováním fosilních paliv. Spálením 1000 kg koksu se vyrobí 27,5 GJ energie, ale do ovzduší se uvolní skoro 3000 kg CO2; 130 kg CO; 10 kg SO2 a kolem 2 kg polétavého prachu obsahujícího těžké kovy, arzén, kadmium, berylium a další.

Při hledání cest energetických úspor je třeba kromě důkladné izolace uvažovat i o využití moderních spotřebičů, které jsou ekonomičtější a pracují efektivněji než starší modely. Příkladem mohou být spotřebiče běžné v domácnosti chladničky, pračky a elektrické sporáky.

Zatímco starý model 200 litrové chladničky spotřebuje ročně 350 kWh, nové modely vystačí s příkonem 50 kWh ročně. Obdobných úspor je možné dosáhnout i u automatických praček, zatímco běžný model pracuje s roční spotřebou 400 kWh, inovovaný spotřebuje pouze 115 kWh ročně. Elektrické sporáky jsou rovněž místem značných energetických úspor starší modely spotřebují průměrně 700 kWh a nové 280 kWh ročně.

Zda se vyplatí investovat do tepelné izolace nebo energeticky úsporných spotřebičů, v době stálých úprav cen energií nechám na zvážení každého z Vás.

Příště: Netradiční energetické zdroje

Jdi na obsah

CZ BIOM je na Internetu

Antonín Slejška

Začátkem září nám Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV) povolil umístění naší webovské stránky na jeho serveru, za což bych rád tímto poděkoval řediteli VÚRV Mgr. Janu Lipavskému, CSc., který k tomu dal svolení, a RNDr. Petru Wernerovi a Ivanu Honovi, kteří mě upozornili na některé nedostatky stránky a pomohli při jejím umísťování na server.

Stránka obsahuje stručnou informaci o CZ BIOMu, seznam funkcionářů, odkazy na některé další WWW stránky a hlavně všechna čísla časopisu BIOM, dva sborníky CZ BIOMu, články a kontakty na některé členy BIOMu. Všechno je samozřejmě upraveno do hypertextové formy, což umožňuje rychlé vyhledávání potřebných informací.

Postupně budeme na naší stránce uveřejňovat další čísla časopisu BIOM, sborníky CZ BIOMu i odborné články publikované jinde, čímž zpřístupníme informace o fytoenergetice širší veřejnosti. Autorům příspěvků tak můžeme zaručit, že jejich myšlenky, názory a výsledky výzkumů nezapadnou prachem v příšeřích knihoven.

Rád bych vyzval všechny členy a příznivce CZ BIOMu, aby pokud mají na počítači či disketě odborný nebo vědecký článek již dříve vydaný, který by nechtěli nechat upadnout v zapomnění, ať jej e-mailují na adresu: slejska@hb.vurv.cz nebo pošlou na adresu sekretariátu CZ BIOMu. Zároveň bych chtěl poprosit všechny kdo budou psát články do jakékoliv publikace CZ BIOMu, aby své příspěvky doplňovali pokud možno o svůj e-mail, URL (Uniform Resource Locator (WWW adresa)), adresu, telefon, fax, odkazy na jiné WWW stránky apod., což umožní přeměnit Vaše články na hypertextové dokumenty se všemi náležitostmi.

S ohledem na to, že naše stránka je umístěna na serveru VÚRV, není možno na ní zveřejňovat reklamu s výjimkou informací o seminářích, exkursích a podobných akcích. Dalšími kritérii pro umístění článků na stránku CZ BIOMu jsou pouze odbornost a tématika související s náplní činnosti CZ BIOMu.

Adresa stránky CZ BIOMu je: http://www.vurv.cz/czbiom/

Jdi na obsah

Perspektivy využívání biomasy pro energii

Ing. Antonín Kutil, CZ BIOM a EKOSTYL, spol.s r.o.

Současný stav v ČR.

Česká republika kryje obnovitelnými zdroji (biomasa, vítr, voda, solární energie) zatím asi jen 2% energetické potřeby, z toho podíl biomasy v posledních letech stoupl z cca 0,5 na 1%, zejména zásluhou uplatnění asi 30 000 dřevozplynujících kotlů pro rodinné domky.

Kromě toho je v provozu přibližně 100 kotlů na spalování především odpadového dřeva v dřevozpracujícím průmyslu o tepelném výkonu až do 10 MW. V provozu je jen několik bioplynových stanic, využívajících skládkový a kalový plyn a bioplyn u zemědělských podniků k výrobě tepla a elektřiny. Snahy uplatnit biopaliva ve velkých elektrárenských zařízeních se nenaplnily a také zatím není v provozu žádná kogenerační jednotka spalující rostlinné oleje a bionaftu, přestože je vyvážíme.

Velké množství dostupné biomasy zůstává nevyužito, sláma obilná a řepková (1 kg slámy má výhřevnost jako 0,8 litru topného oleje). V lesích po těžbě dřeva zůstává jako nevyužívaný odpad cca 30% dřevní hmoty – dokonce za její úklid pálení na pasekách jsou poskytovány státní dotace, stejně tak jako za zatravňování a sečení ploch, které nejsou využívány pro produkci potravin - bez ohledu na další využití sena.

Rozsáhlé plochy v celé České republice zůstávají přes zimu pokryté vysokým porostem suchých plevelů a i ty představují značný zdroj biomasy vhodné pro energetické využití. Významné množství biomasy by bylo možné sklízet například i z podmáčených ploch kolem rybníků a vodních toků za použití speciální techniky nebo v zimě pokud je půda dostatečně zmrzlá.

V ČR nebyly ještě vytvořeny podmínky které by umožnily a stimulovaly efektivní a koordinovaný postup při energetickém využívání biomasy. Koncepce státní energetické politiky formulovala oblast využívání obnovitelných zdrojů včetně biomasy dosud velmi nekonkrétně, okrajově a omezeně.

Vyššímu podílu využívání biomasy zatím dosud především brání:

Přitom jsou známé zkušenosti ze zahraničí kdy rozumná vládní hospodářská politika umožnila že bylo v krátkém období dosaženo velmi dobrých výsledků. O tom svědčí již dnes dosažený podíl biomasy na krytí celkové energetické spotřeby v předních zemích Evropy (Švédsko již nyní více než 18%, Finsko 17,5% Rakousko 14%).

Reálný energetický potenciál biomasy v ČR.

Hlavní již dnes dostupné zdroje energeticky využité biomasy v České republice (Podle VÚZT Řepy a CZ Biom)

Palivo

Zdroj

Množství za rok
(t/r.)

Palivové dřevo Odpady lesní těžby a zpracovatelského průmyslu, sady, stromořadí (asi 40% přírůstků) 2 600 000
Sláma obilovin 35% celkové sklizně slámy při výnosu 4 t/ha 2 200 000
Sláma olejnin 100% celkové sklizně při výnosu 4 t/ha 1 000 000
Energetické traviny, rákos 20% ploch trvalých porostů při výnosu 2 t/ha 800 000
Spalitelný komunální odpad Dřevní šrot, obaly apod. 1 500 000
Spalitelný odpad z prům. výroby   1 000 000

Celkem pevná biopaliva cca 9 100 000 t

Uvedených 9,1 mil tun představuje (při průměrné ověřené výhřevnosti 14,9 GJ/t) celkem 135, 6 PJ. Pokud toto číslo porovnáme z celkovou tuzemskou spotřebou paliv a energií v ČR v r. 1996, která činila 1060 PJ, mohla by být pokryta biomasou cca z 12,8%. Při cílevědomém pěstování vybraných fytoenergetických rostlin na volných plochách, které nejsou potřebné pro produkci potravin (jedná se minimálně o 400-500 tis. ha), je při možném výnosu vyšším než 10 tun suché hmoty z hektaru získat dalších nejméně 5 mil. tun biopaliv.

Po přičtení tohoto přírůstku k již dostupnému potenciálu biomasy je zřejmé, že 14,1 mil. tun biomasy by mohlo v budoucnosti poskytovat 210 PJ, tedy krytí až 19,8% z celkové energetické spotřeby paliv a energií v roce 1996. Pokud se bude snižována absolutní spotřeba energie v ČR o předpokládaných 1,5% ročně, bude podíl biomasy relativně dále vzrůstat.

I když budeme pro úplnost uvažovat, že cca 5% energetického potenciálu biomasy připadne na její technologické zpracování na biopaliva a následnou přepravu, zůstává i tak disponibilní množství energie a jeho možný podíl na celostátní energetické bilanci velmi zajímavý.

Hlavní předností biomasy:

Při využití dostupného potenciálu biomasy je v ČR možná každoroční úspora za dovoz zemního plynu 18 – 20 mld. Kč. Tato významná částka může nejen přispívat k zlepšení pasivní obchodní bilance ČR, ale především se bude jednat o prostředky, které zůstanou u nás pro další rozvoj regionů a nebudou odvedeny do zahraničí jako platby za dodávky a přepravu zemního plynu.

Účinná realizace programu pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie, především energetického využití biomasy může u nás z celospolečenského pohledu přinést:

Jak by měl další vývoj probíhat.

Pro urychlení rozvoje energetického využití biomasy je nutné udělat ještě mnoho. Mimo široké propagační kampaně, která je nezbytná a musí aktivizovat řadu institucí, organizací a podniků, je nutné v nejvyšší možné míře využít zkušeností zemí, které v této oblasti dosáhly dobrých výsledků (Švédsko, Finsko, Rakousko...). CZ BIOM má i prostřednictvím mezinárodní sekce a její účasti na jednáních celoevropské organizace AE BIOM bohatou databanku informací o rozvoji obnovitelných zdrojů energie, a především biomasy v tržních ekonomikách zemí ES.

Z iniciativy zahraniční sekce CZ BIOM byla založena meziresortní pracovní skupina. Za účasti zástupců ministerstev průmyslu a obchodu, zemědělství, pro regionální rozvoj, a následně životního prostředí se podařilo definovat význam biomasy pro další rozvoj ČR a přispět k přípravě a projednání materiálu pro vládu ČR v 1.pol.1998. Na základě navazujících úkolů bude ve prospěch rozvoje biomasy dopracována dotační politika ministerstva životního prostředí a státního fondu životního prostředí. Podařilo se navázat dobrou spolupráci i s ČEA, která již některé aktivity a akce mezinárodní sekce a celého CZ BIOM podpořila.

V současném období jsou připravovány pro novou vládu podklady vycházející z rozpracování materiálů celoevropského AE BIOM, s tím že bude podrobně rozpracován postup v legislativní a daňové oblasti ověřený v zemích, které dosahují při energetickém využití biomasy nejlepších výsledků. Bude usilováno i o koordinovaný systémový přístup a podporu základního i aplikovaného výzkumu.

Pro plné využití možností biomasy považujeme za nutné i řešení technologických předpokladů - nejlépe ověřené, unifikované, modulové řady technologických zařízení s vyšším podílem výrobků ČR pro zpracování, přepravu, skladování a energetické využití, v další etapě pro cílevědomé pěstování biomasy.

Potřebné jsou zejména: štěpkovače, balíkovače a briketovací lisy na dřevní odpad, slámu a fytoenergetické rostliny, speciální přepravní technika pro použití v terénu, kontejnery, modulová řada automatických kotlů s příslušnou filtrací emisí a následně secí a sázecí stroje pro setí a sázení i na pozemcích nevhodných pro produkci potravin.

Dále jsou potřebné účinné kotle od malých výkonů pro vytápění jednotlivých domů, přes středně výkonné kotle pro vytápění a přípravu TUV v obcích, provozovnách a podnicích po blokové a městské kotelny i kogenerační jednotky pro výrobu elektrické energie a tepla.

S cílem získání podpory státních orgánů a institucí pro systémové řešení technologických předpokladů budeme poskytovat centrálním orgánům i nadále informační podklady a materiály.

Jdi na obsah

Informace o činnosti mezinárodní sekce CZ-Biom

Ing. Vlasta Petříková, DrSc.

Za poslední období lze za nejdůležitější považovat následující aktivity:

Účast na konferenci ve Varšavě s názvem: Využívání obnovitelné energie v zemědělství. Této konference jsem se zúčastnila na základě pozvání polských představitelů. Zájem polské strany o naší účast spočíval také v poskytnutí informací z naší strany, jak zajistit členství v AE Biom. Na závěr této konference se konala ustavující schůze polské Biom, na kterou jsem byla pozvána a požádána o informace o činnosti a cílech AE Biom. Na této schůzi byl zvolen zakládající výbor polské Biom a může tak být zahájeno jednání o přidružení Polska do AE Biom. Sborník z této konference s řadou zajímavých referátů je k dispozici v mezinárodní sekci CZ-Biom. Konference byla zajímavá též účastí zástupců z východní Evropy, např. z Litvy, Estonska, Běloruska, Ukrajiny, Ruska, Slovinska, Chorvatska a j. Pokud by byl zájem z řad našich členů o kontakty na tuto oblast, lze je zprostředkovat.

Ve dnech 7. až 9. 10. jsem se zúčastnila jednání AE Biom v rakouském Gmundenu. Schůze se konala při příležitosti konference s názvem: Plodiny pro zelený průmysl. Na schůzi AE Biom byl zvolen nový výkonný výbor, neboť funkční období je stanoveno na 4 roky. Novým presidentem AE Biom byl zvolen Dr. Nystrőm, představitel švédské asociace SVEBIO, místopředsedové jsou zástupci Rakouska a Francie, sekretář a pokladní zůstává nadále v Bruselu. Na schůzi byla projednána řada dalších záležitostí, především stav řešení projektu: Informační kampaň o biomase. Za CZ-Biom jsem předala výtisky nově vydaného letáku na téma nebezpečí skleníkových plynů a význam obnovitelných zdrojů energie, což je vlastní náplní řešeného projektu. Leták byl z české strany finančně podpořen z České energetické agentury (ČEA). Tento náš leták byl představiteli AE Biom hodnocen příznivě. V této souvislosti jsem předala koordinátorovi Dr. Schmidlovi harmonogram postupu prací na řešení projektu. Jedná se zejména o způsob distribuce vydaných letáků, který má být pokud možno osobní na seminářích, schůzích a pod. Rovněž jsem předala vyžádanou zprávu o stavu řešení projektu. V rámci tohoto projektu bude vydán ještě 1 propagační leták, zaměřený na malé výtopny biomasou. Ukončení projektu je plánováno na červen r. 1999. Zástupci národních Biom, včetně ČR, mají předložit zprávu o výsledcích projektu v květnu 1999. Dále zde byla projednána možnost zařazení CZ-Biom do projektu EU v rámci programu SYNERGY, jehož náplní by mohly být instruktážní semináře v zemích střední a východní Evropy o zvýhodňování obnovitelných energií, související s daňovou a dotační politikou, výkupními cenami energií apod. Na návrhu tohoto projektu jsme začali ihned pracovat, spolu se zástupci Slovenska, Řecka a Švédska, neboť termín k odevzdání je 30.10.1998.

Významná byla i účast na 6. mezinárodní konferenci v oboru zdrojů energie, kterou uspořádal SEVEN v Praze ve dnech 6. a 7. 10. 1998. Referát za CZ-Biom přednesl Ing. Sladký, CSc.

Ve zbývajícím období r. 1998 považujeme za nejdůležitější účast na veletrhu ENVI BRNO, kde bude příležitost distribuce propagačních letáků široké veřejnosti v souladu s cíli řešeného projektu a zajištění semináře a exkurze do bioteplárny v obci Dešná a do 2 biotepláren v Rakousku v termínu 17. a 18.11.1998 (viz. pozvánka).

Jdi na obsah

Úrovně rozhodování

Antonín SLEJŠKA

Topná sezóna je zde, a proto jsem se odhodlal k dlouho odkládanému kroku. Vyrobil jsem izolační desky za radiátory v našem bytě. To co je v průmyslu tak těžko, pomalu a draze dosahováno, se mi podařilo bez velkého úsilí. K výrobě tohoto jednoduchého teplo-spořícího zařízení jsem totiž použil výhradně "odpad": lepenku ze starých krabic, staniol z čokolád a hermelínů (který jsem již delší dobu schraňoval) a lepidlo jež se mi již delší dobu z mně neznámého důvodu válelo na stole. Zabránil jsem tak prakticky s nulovými náklady únikům tepla, které se na termofotografiích domů projevují červenými čtverečky v místech otopných těles. Ověřil jsem si tak, že nejúčinnější "ekologické" akce mohou přicházet zejména zespoda. Průmyslový podnik by při výrobě takovýchto izolačních desek spotřebovával různé suroviny a energie. Stejně by činili distributoři. Efektivita státních institucí by byla při řešení úspor tepla v domácnostech dle mého názoru ještě nižší.

Podobně tomu může být např. i s cyklistikou. Místo nekonečných debat jaký způsob dopravy do zaměstnání je nejekologičtější a jak dosáhnout toho, aby se jím dopravovalo co možná nejvíce lidí, je dle mého mínění přínosnější sednout na kolo a začít se - tam kde je to možné - "ekologicky" dopravovat. I přes to, že v Praze není ani v nejmenším tak rozvinutá infrastruktura cyklistických stezek jako např. v Pardubicích, přibývající množství cyklistů vytváří tlak na úpravu celé dopravní infrastruktury tak, aby umožňovala i cyklistiku. Politikům nakonec nezbude nic jiného, než nastalý stav řešit. Samozřejmě že urychlené řešení, které by se dalo čekat v případě zvolení pana Bursíka pražským primátorem, by ušetřilo spoustu nevraživostí mezi cyklisty, chodci a automobilisty, a možná i pár zranění a životů.

Na těchto dvou příkladech jsem se pokusil naznačit, jak je možné ovlivňovat kvalitu životního prostředí z té nejnižší úrovně, jenomže mnohdy je nutné přijímat opatření i na vyšších místech: opatření systémová, politická rozhodnutí, opatření v podnicích apod. Proto si myslím, že organizace jako BIOM by měly vždy brát v úvahu všechny úrovně a řešit stávající i vznikající problémy komplexně. Co to znamená v praxi není možno shrnout v několika větách, jelikož je to rozdílné případ od případu. S jistotou mohu říci jen, že komplexní přístup znemožňuje akce typu "street party" zaměřené proti jakémusi neurčitému strašáku. Globalizace, o kterou šlo v tomto případě, není něco proti čemu se dá bojovat, nýbrž skutečnost - projev - současné civilizace, jenž není sám o sobě zlý ani dobrý, i přes to že s sebou zlé i dobré plody nese. Ostatně jedním z plodů globalizace je i Internet, na němž je od nedávna i stránka BIOMu, nebo celosvětové environmentální hnutí. Záleží jen na každém jednotlivci k čemu této "skutečnosti" využije.

Jdi na obsah

Zápis ze 4. schůze předsednictva a revizní komise CZ-Biom konané dne 13. října 1998 ve VÚRV v Praze

Přítomni: Váňa, Usťak, Valečko, Vaverka, Novotný, Kutil, Sladký, Kára, Honzík,Růžek, Smolík, Slejška (omluvena Ing. Součková)

Bod 1. Kontrola zápisu bez připomínek.

Bod 2. Valná hromada bude dne 17.11.1998 v Dešné a bude spojena s dalšími doprovodnými akcemi. Přítomnost na valné hromadě je podmíněna zaplacením členských poplatků na rok 1998, u nově vstupujících členů na rok 1999. Předsednictvo souhlasí s doprovodným programem (seminář a zájezd do Rakouska), který připravila Dr. Petříková. Doporučuje se, aby návrhy pro aktivity CZ-Biom pro plán činnosti na r. 1999 zasílali členové písemně do sekretariátu.

Bod 3. Seminář spojený se zájezdem do SRN se z listopadu odkládá na květen 1999. Důvodem je, že bioplynová stanice, kterou jsme měli navštívit není dosud v provozu a sklizeň plantáží miscanthu bude až v květnu. Pořadatelé se zájemcům o tuto akci omlouvají. Předsednictvo potvrzuje, že dotace 500,- Kč na účastníka bude poskytnuta i na přeloženou akci.

Bod 4. Z časových důvodů byla projednána pouze činnost sekce mezinárodní a sekce poradenské a kompostářské. Vedoucí mezinárodní sekce podala rozsáhlý výčet aktivit od začátku roku, který předala též písemně. Plánované úkoly sekce plní a ukládá si další aktivity. Bylo konstatováno, že aktivita sekce je příkladná a zviditelňuje CZ-Biom.

Aktivita poradenské sekce v roce 1998 představuje 208 konsultací pro veřejnost, 9 exkursí převážně pro školy a 1 uspořádanou odbornou konferenci. Vedoucí sekce požaduje od ostatních funkcionářů a členů informační materiály a tiskoviny.

Bohatý výčet činnosti představil vedoucí kompostářské sekce Ing. Růžek.

Bod 5. Časopis CZ-Biom má redakční uzávěrku 14. října. Požaduje se, aby dle možností byla při expedici časopisu rozesílána přihláška do CZ-Biom pro další možné členy, případně leták, a to podle výsledné váhy celé zásilky.

Bod 6. K 30.9.1998 je v pokladně CZ-Biom 914,20 Kč a na účtech CZ-Biom 196 096,85 Kč. Na analytických účtech sekcí jsou následující salda. Sekce pěstitelská 140,-Kč, sekce bioplynu 140,-Kč, sekce energetického využití biomasy 2800,-Kč, sekce mezinárodní 87 727,-Kč, sekce územní moravská 495,-Kč, sekce poradenská 5 747,10 Kč, sekce kompostářská 16 545,80 Kč.

Dr. Petříková potvrdila, že fakturované částky za služby, které zajišťovala pro CZ-Biom obsahují i 10% provizi za finanční prostředky, které získala granty a jejichž zálohy došly na účty CZ-Biom. Provize bude odečtena v plné výši z účtu mezinárodní sekce. Jelikož sekretariát CZ-Biom nemá k dispozici smlouvu o dotaci od Ministerstva zemědělství, vzniká pochybnost, pro jaké činnosti je možno dotaci použít. Dr. Petříková se žádá, aby smlouvu předala sekretariátu k posouzení. Předsednictvo souhlasí, aby přednostně byly z prostředků mezinárodní sekce proplaceny cestovní účty Dr. Petříkové v celkové částce 15 149,- Kč. Za nepředpokládané zvýšení rozsahu účetnictví se schvaluje p.Pickové odměna 2 000,-Kč.

Různé: Ing. Slejška referoval o webovské stránce CZ-Biom na Internetu. Mezinárodní grantový projekt v agent. Synergie zabezpečí Dr. Petříková s vybranými funkcionáři. Projekt v 2 kole grantového programu REC na činnost poradenského střediska podá do 2. listopadu Ing. Usťak. Mezinárodní projekt vyhlášený ústředím REC v Szentendru předá do 9. listopadu ve spolupráci s vhodným partnerem z východní země Ing. Usťak a Ing. Honzík. Požadovanou spolupráci s výměnou informací s organizací CARMEN (SRN) naváže Ing. Honzík. Spolupráci se Svazem ochrany přírody v oblasti dotací ve fytoenergetice zajistí Dr. Petříková a Ing. Kutil. 5 schůze předsednictva bude 17.11.1998 v Dešné ve večerních hodinách. Na programu je hospodaření CZ-Biom a různé.

Zapsal: Ing. Jaroslav Váňa, CSc. předseda CZ-Biom

Jdi na obsah

Technologie výroby vodíku

Jaime Muňoz

Nejdůležitějším úkolem vodíkové technologie je produkce cenově přijatelného paliva vyrobeného z obnovitelných surovin, které by bylo vysoce účinné a snadno přepravovatelné a skladovatelné.

Vodík je možno využívat na výrobu el. energie i pro přímé vytápění.

K výrobě vodíku se používají tyto technologie:

První dva systémy využívají slunečního světla k rozštěpení molekuly vody na vodík a kyslík. Třetí proces zahrnuje tzv. zplyňovací a pyrolyzní systémy, které pro výrobu vodíku používají teplo z termické přeměny biomasy nebo tuhého odpadu.

Fotobiologická výroba vodíku

Většina fotobiologických systémů využívá k výrobě vodíku přirozené schopnosti některých baktérií a zelených řas opatřovat si kyslík enzymatickou disociací vody na vodík a kyslík, na což získávají energii absorpcí slunečního záření chlorofylem.

Tento systém má dvě hlavní nevýhody:

  1. nízká konverze slunečního světla (kolem 6%),
  2. inhibice procesu při přítomnosti kyslíku.

Fotoelektrický systém

U této technologie je vodík produkován při disociaci vody v jednostupňovém zařízení, jenž obsahuje fotovoltaické články a elektrolyt. Z pohledu ekonomů se tento proces jeví velice perspektivně. Nevýhodou je potřeba vysokého napětí pro disociaci vody a korosivní účinky elektrolytu na kovové materiály.

Termochemická výroba vodíku

Zplyňovací a pyrolyzní metody výroby vodíku jsou založeny na reakci vodní páry s plynnými produkty pyrolýzy biomasy (zejména CO) za vzniku vodíku a dalších produktů. Získaný vodík není příliš čistý.

Jdi na obsah

Zprávy z CZ-Biom

Jdi na obsah

Domácí kutil a dřevoplyn

To je nový titul další knížky pana Jana Navrátila,jež se týká problematiky našeho svazu. Pan Navrátil nám zaslal 3 výtisky, jeden již slouží v našem Informačním středisku v Chomutově, dva kolují mezi našimi odborníky. Za tyto knížky se cítím povinován autorovi zveřejněním recenze v našem časopisu, a jelikož jsem četbou strávil příjemné chvíle, bude to recenze příznivá. Z vlastní zkušenosti vím, jak je obtížné popularizovat odbornou tématiku a vědeckým pracovníkům většinou není tato vlastnost dána. Pan Navrátil má v tomto směru značné zkušenosti, neboť již dva obdobné tituly napsal. V této knížce se můžete dozvědět nejen o dřevozplynujících energetických zařízeních a co a jak v nich zplynovat, ale zároveň budete příjemně překvapeni údaji o dopravních prostředcích na dřevoplyn a sentinelech. Řada z nás si na tato ekologická vozidla bude jistě pamatovat. Je jisté, že někteří specialisté v tomto oboru a především ekonomové budou mít k některým odstavcům výhrady, já se však domnívám, že knížka bude získávat další zájemce o energii z biomasy. Autor uvádí některé informace z našich pramenů a popularizuje náš CZ-Biom. Knížka je distribuována do některých knihkupectvích, v případě zájmu se můžete obrátit na autora (Jan Navrátil, Hloučelní 18, 796 04 Prostějov). Ještě jednou p. Navrátile dík za Vaši aktivitu v popularizaci energie z biomasy.

Ing. Jaroslav Váňa, CSc.

Jdi na obsah

Sláma - hnojivo nebo fytopalivo ?

Ing. Pavel Růžek, CSc. předseda sekce výrobců kompostů, substrátů a hnojiv

V poslední době se v odborném i denním tisku objevují publikace, kde je sláma uváděna jako obtížný odpad a je doporučováno její využití v energetice v souvislosti s náhradou fosilních paliv fytopalivy. Přitom jsou často neobjektivně srovnávány předpoklady pro spalování slámy u nás se skutečností v některých zemích EU, např. v Dánsku, Rakousku a v SRN. Uvedená srovnání by měla správně obsahovat i údaje o produkci statkových hnojiv a bilanci organických látek v půdě vyplývajících ze stavu skotu a prasat v porovnávaných zemích. Zatímco u nás po významném poklesu v posledních letech je současný stav skotu 40 kusů na 100 ha zemědělské půdy a stav prasat 129 kusů na 100 ha orné půdy, v Dánsku je odpovídající stav skotu 77 ks. na 100 ha zem. půdy (v Rakousku 69 ks. a v SRN 92 ks.) a 472 prasat na 100 ha orné půdy (v Rakousku 268 a v SRN 210 ks). Na rozdíl od nás je v těchto zemích nadbytek statkových hnojiv a vzhledem k legislativním předpisům nemohou být ani všechna vyprodukovaná hnojiva aplikována na půdu a stávají se v pravém smyslu slova zemědělským odpadem. V důsledku toho je sláma na některých farmách s větším zastoupením obilnin v osevním postupu skutečně obtížným odpadem, který lze výhodně uplatnit ve fytoenergetice.

V České republice je sláma považována především za významný zdroj organických látek a v řadě zemědělských podniků je jediným zdrojem organické hmoty dodávané do půdy. Pravidelný přísun organických látek do půdy je základem půdní úrodnosti a v podmínkách ČR se roční potřeba organických látek pohybuje v rozmezí 3,5 - 4,5 t/ha. Toto množství je přibližně z 50 až 60 % uhrazeno posklizňovými zbytky a z dalších 20 - 30 % dodáno do půdy statkovými hnojivy. Nejdostupnějším zdrojem pro dosažení vyrovnané bilance organických látek v půdě je zvýšení plochy půdy se zaorávkou slámy a meziplodin. V příštích letech se předpokládá i větší spotřeba slámy jako základní suroviny do kompostů, jejichž produkce se bude v příštích letech zvyšovat v souvislosti se zpracováním biodegradabilních odpadů, které nebude možné ukládat na skládkách.

Zaoráním 5 t slámy obilnin dodáváme do půdy 4 t organických látek, 20 - 25 kg N, 4 - 5 kg P, 35 - 70 kg K, 10 - 15 kg Ca, 4 - 6 kg Mg a 5 - 7 kg S. Poměr C/N ve slámě obilnin je 80 až 100/1, u řepkové slámy 65 - 85/1 a u luskovin 20 - 25/1. Pro zdárný průběh mikrobiálního rozkladu slámy obilnin a řepky je kromě správného zapravení rozdrcené slámy do přiměřeně vlhké půdy nezbytný i odpovídající poměr C/N v rozmezí 20 - 30/1. Vzhledem k tomu, že při zaorávce slámy je v půdě zpravidla nedostatečné množství mikroflórou bezprostředně využitelného dusíku, doporučuje se potřebný dusík dodat v hnojivech v dávce 8 - 10 kg N na 1 tunu slámy. Půdní mikroflóra při rozkladu slámy využívá dusík především v amonné formě, proto je vhodné aplikovat N v síranu amonném, močovině, kejdě apod. V našich polních pokusech bylo zjištěno, že zejména při zaorávce slámy do suché půdy je lepší aplikovat dusík v kejdě, lihovarských výpalcích nebo v rozpuštěné močovině než v tuhých průmyslových hnojivech. Aplikace hnojiv v kapalné formě umožňuje lepší a vyrovnanější kontakt hnojiva se slámou, bezprostředně ji ovlhčují a iniciují její mikrobiální rozklad. Na půdách s nižší hodnotou pH je rozklad slámy příznivě ovlivňován vápněním, po kterém dochází mimo jiné i k intenzivnějšímu uvolňování potřebného dusíku z organických vazeb v půdě. Zaoraná sláma podléhá v půdě mineralizačním a humifikačním procesům a má příznivý vliv na obsah humusu v půdě. Vyšší aktivita půdní mikroflóry po zaorávce slámy přispívá k intenzivnějšímu uvolňování a většímu využití živin z půdy. Sláma působí velmi příznivě na půdní strukturu, vodní, vzdušný a tepelný režim půdy a její odolnost proti utužení.

V České republice je v současné době podíl energie z biomasy jen 0,6 %. Přitom v návaznosti na plnění mezinárodních konvencí o snižování skleníkových plynů by do roku 2025 mělo být v zemích EU 20 % fosilních paliv nahrazeno fytopalivy. V důsledku vyšší poptávky po fytopalivech včetně slámy v příštích letech může docházet zejména v okolí zařízení na zpracování a spalování biomasy k dalšímu poklesu množství organických látek dodávaných do půdy se všemi důsledky na půdní úrodnost a nenahraditelnou funkci půdy v ochraně ekosystému. To může vést k menšímu nárůstu biomasy rostlin a tím i k nižší asimilaci CO2 z ovzduší. Proto při rozvoji fytoenergetiky v ČR by měla být zohledněna i tato skutečnost a při spalování slámy by měla být přednostně používána sláma řepková a jen nadbytečná sláma obilnin, která by se mohla nepříznivě projevit např. při vzcházení a růstu ozimé řepky a ozimých obilnin zařazených v osevním postupu po obilnině, a to zejména při používání technologií s omezeným zpracováním půdy.

Jdi na obsah

Ještě pár slov o Webu

Antonín Slejška

Jelikož ještě zbývá kousek místa, rozhodl jsem se jej zaplnit svými poznatky o WWW a počítačových sítích všeobecně.

Není tomu tak dávno, co jsem byl přesvědčen, že mumraj kolem informační dálnice je příliš nafouklá bublina amerických politiků, což vyplývalo z mých zkušeností s prvními PC a dosti zastaralou sítí Univerzity Zvolen. Avšak poté co nám ve VÚRV zavedli síť, která splňuje požadavky pro kvalitní používání Internetu, musel jsem svůj názor změnit o 180°. Nejprve mě překvapilo, že jsem se byl schopen během půl hodiny naučit se ve Webu pohybovat, což je dáno jeho intuitivností. Pak jsem byl překvapován každou chvíli něčím dalším: všemi možnými překladovými i výkladovými slovníky a encyklopediemi, telefonními seznamy, seznamy organizací, firem apod., jízdními řády autobusů a vlaků, obchodním rejstříkem, stovkami rádií vysílajících on-line, tisíci časopisů a novin, vyhledávači informací, možnostmi rychlého získávání potřebného softwaru, služeb, zboží a pod., ale hlavně mě ohromilo neuvěřitelné množství vědeckých a odborných informací, jež se mi najednou ocitnulo přímo na stole. A vskutku celý svět je najednou na obrazovce mého počítače.

I přes to, že ne všechny informace na Webu jsou dostatečně solidní, tak jsem si naprosto jist, že v budoucnu se sotva kdo bude kvůli každé maličkosti honit po všemožných knihovnách, když má na stole tisíc knihoven v jedné bedýnce. Navíc je publikování na Webu v porovnání s klasickými způsoby levné, rychlé a má okamžitý dosah k miliónům uživatelů. Celé to má jediný háček. Informací na Webu je neuvěřitelně mnoho, proto je čím dál tím méně důležité množství informací, které na té či oné stránce je, ale jejich kvalita, tedy serióznost, informační hustota, čtivost, hypertextovost, grafická úprava apod. Proto bych chtěl při tvorbě webových stránek BIOMu klást právě na kvalitu největší důraz. K dosažení vskutku profesionální úrovně má stránka BIOMu zatím daleko. Ostatně jsem jí začal dělat bez jakékoliv znalosti vytváření www stránek, což bylo sice zajímavější než studium literatury, jež by mě upozornila na možná úskalí, ale zato jsem mnohdy právě na ta úskalí dosti tvrdě narazil.

Závěrem bych Vás chtěl pouze poprosit, aby jste mě upozorňovali na nedostatky naší stránky, posílali mně informace, jež na ní chcete uveřejnit a informovali možné zájemce na její existenci.

Jdi na obsah

Biom č. 4, odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu

Interní tisk CZ Biom

Zodpovědný redaktor 4. čísla: Antonín Slejška

VÚRV Praha-Ruzyně, č. tel.: (02) 33022354

Předchozí časopis     Časopis BIOM, články a sborníky       Domovská stránka CZ BIOMu     Další časopis