Časopis BIOM, články a sborníky | Domovská stránka

Skripta z předmětu ekologie a ekotechnika

Ing. Jaroslav Váňa, CSc.

1993

2. doplněné vydání - 1998 - upravil Antonín Slejška

OBSAH:

I. Úvodní přednáška

1. Cíl předmětu "Technika a ekologie"

2. Význam pojmu "Eko-technologie" a "Eko-technika"

3. Důležité pojmy ekologického názvosloví

4. Životní prostředí a demografický vývoj

5. Vliv českého zemědělství na životní prostředí

6. Význam studií antropogenních vlivů na životní prostředí včetně vývoje nových ekotechnologií a ekotechniky a etika ochrany životního prostředí

7. Legislativa životního prostředí v České republice

8. Státní správa v ochraně životního prostředí České republiky

9. Použitá literatura

Přednáška II:Ekologicky vhodné technologie

1. Strategie a taktika ekologie a techniky obecně

2. Ekologicky vhodné technologie (obecně)

3. Zvláštnosti zemědělské výroby z ekologického hlediska

4. Ekologicky vhodné technologie v zemědělství

Přednáška III: Recyklace a zneškodňování odpadů a dekontaminace půdy

1. Příčiny vzniku odpadů a odpadové hospodářství

2. Efektivnost recyklace odpadů

3. Spalování odpadů

4. Skládkování odpadů

5. Kontaminované půdy a způsoby jejich dekontaminace

Přednáška IV: Zemědělské odpady

1. Charakteristika zemědělských odpadů

2. Exkrementy hospodářských zvířat

3. Aerobní čištění kejdy

4. Anaerobní zpracování exkrementů zvířat s výrobou bioplynu

5. Využití bioplynu

6. Energetický potenciál exkrementů při výrobě bioplynu

Přednáška V: Ekologické motory, nekonvenční energetické jednotky, biopaliva a biomaziva

1. Ekologické motory

2. Biopaliva

3. Rostlinné oleje jako palivo

4. Biomaziva

5. Plynná paliva

6. Stirlingův motor

Přednáška VI: Ekologické využití zemědělských strojů

1. Zemědělská technika a ochrana životního prostředí

2. Ekologické aspekty technologie minimálního zpracování půdy

3. Ekologický provoz mechanizačních středisek

4. Alternativní zemědělské metody

Přednáška VII: Ekologicky vhodné technologie chemické ochrany rostlin

Přednáška VIII: Energetické hodnocení zemědělské výroby

1. Energetické hodnocení výrobních procesů v rostlinné výrobě

Přednáška IX: Využití obnovitelných energetických zdrojů

1. Sluneční energie

2. Energie geotermální

3. Větrná energie

4. Vodní energie

5. Tepelné čerpadlo

6. Rekuperační výměníky

Přednáška X: Rekultivace devastovaných oblastí

1. Rekultivační substráty

Přednáška XI: Strategie v biomase - situace, cíle, činnosti

1. Situace

2. Sluneční energie

3. Cíle činnosti AE Biom

4. Činnost

5. Zhodnocení

Zkušební otázky

Doporučená literatura

Získání zápočtu

Zkouška

Slovníček

Časopis BIOM, články a sborníky       Domovská stránka CZ BIOMu