Legislativa týkající se náplně práce CZ BIOMu:
Přidej / odstraň levý sloupec.

Zákon o odpadech, Normy: 125/1997 Sb., 167/1998 Sb., 352/1999 Sb., 37/2000 Sb. (14.9.2000)

Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (14.9.2000)

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 180/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva (14.9.2000)

Zpráva o dokumentu Elektrická energie z obnovitelných zdrojů a vnitřní trh s elektrickou energií (SEC(1999) 470- C5-0342/1999 - 2000/2002(COS)) - Dokument ze zasedání evropského parlamentu (8.9.2000)

Zákon o ochraně přírody a krajiny, z.č.114/1992 Sb., ve znění 238/1999 Sb. (25.6.2000)

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečištování a ochrany ovzduší (28.4.2000)

Vyhláška 334/1999 Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů) (19.4.2000)

Nařízení vlády ze dne 6. října 1999, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí (20.1.2000)

Státní program na podporu úspor energií a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2000.
ČÁST A - PROGRAM ČEA
(22.12.1999)

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn) (24. října 1999)

Možnosti financování projektů ze zdrojů Světové banky (24. října 1999)

Vyhláška, jež mění vyhlášku č. 83/1997 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole (30. září 1999)

Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP) s prilohami a prilohami II (23. srpna 1999)

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva (19. srpna 1999)
Pozn.: Týká se rovněž zařízení pro spalování bioplynu.

Výtah ze zákona č. 167/98 “O návykových látkách” (29. června 1999)

Zákon o odpadech z.č. 125/1997 Sb., ve znění z.č. 167/1998 Sb.

Vyhláška 339/1997 Ministerstva životního prostředí o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (1.1.1998)

Vyhláška 340/1997 Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví výše finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu a podrobnosti jejího vytváření a užití (1.1.1998)

Vyhláška 337/1997 Ministerstva životního prostředí, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů) (1.1.1998)

Vyhláška 338/1997 Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady (1.1.1998)

Vyhláška 117/1997 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 12. května 1997, kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší (4. října 1999)

Zákon o životním prostředí z.č. 1/1993 Sb. ve znění z.č. 347/1997 Sb.

Zákon ze dne 15. listopadu 1989 o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat

Odkazy:

Právní zdroje na internetu - web obsahující mnoho zákonů včetně evropského a mezinárodního práva

Zákony a vyhlášky v ŽP - databáze environmentální legislativy na webu MŽP

Ekologická legislativa - informační servis na Ekolistu resp. na Econnectu

Obchodní rejstřík - skvělá pomůcka, jež se nachází na webu Ministerstva spravedlnosti

Celní předpisy - na webu Celní správy

Právo a zákony - na serveru CENTER.CZ

Informační server nakladatelství SAGIT - část informací zdarma

Zákony v plném znění - ne příliš obsažné stránky - ale zdarma

Sbírka zákonů ČR - nové částky za poslední 4 týdny jsou dostupné zdarma, jinak jde o placené informace

Ekonomicko-zpravodajský server Hospodářských novin - část informací je placená - k serveru patří rovněž weby: dane.cz a ucetnictvi.cz

Rejstříky finančních a kapitálových trhů - odkazy na české finanční instituce

 

Datum za odkazem oznamuje kdy byl dokument uložen na webové stránky CZ BIOMu.