Časopis BIOM, články a sborníky | Domovská stránka

Výzkumný ústav zemědělské techniky v Praze Ruzyni

Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze

Tibor Benčať: Ekologické podmienky produkcie a využívania biomasy

Jaroslav Váňa: Energetické využití biomasy jako způsob omezování nárůstu antropogenního skleníkového efektu

Zdeněk Strašil: Pěstování a možnosti využití některých energetických plodin

Vladimír Verner: Zařízení pro spalování energetické biomasy

Václav Sladký: Pevná biopaliva - doplňkový energetický zdroj

Petr Hutla, Václav Sladký: Využití velkokapacitních seníků pro sušení a skladování energetické štěpky

David Andert, Jaroslav Kára, Zdeněk Abrham: Náklady při spalování biopaliv

Volkhard Scholz a Andert David: Energetická náročnost produkce biopaliv a energetický výnos

David Andert, Jaroslav Kára a Volkhard Scholz: Spalování biomasy - vliv přidávání uhlí

Jaroslav Kára a Radomír Adamovský: Logistika energetické biomasy


Sborník přednášek z konference

Technologie pro spalování biomasy

1. Mezinárodní veletrh zemědělství, chovatelství a potravinářství

PRAGA AGRO '99

PRAHA - LETŇANY
26. dubna 1999

Úvodní slovo


Jaroslav Kára

Současná etapa vývoje lidské společnosti je charakterizována značnou potřebou energie.

V podmínkách České Republiky je zatím nejrozšířenějším zdrojem energie hnědé uhlí. S vyčerpáním jeho zásob je možné počítat kolem roku 2040.

Tento fakt by měl napomoci širšímu využívání obnovitelných zdrojů energie a zvlášť pak biomasy. Zemědělská a lesní půda totiž pokrývá 87 % rozlohy České republiky. Pěstovaná a odpadní biomasa mají velkou šanci pokrýt již v období let 2015 - 2020 přes 10 % spotřeby primárních energetických zdrojů naší republiky. Pro tento cíl je potřeba vytvořit legislativní a finanční nástroje na podporu celého řetězce výrobců biopaliv, spalovacích zařízení na biomasu a uživatelů energetických služeb produkovaných za využití biomasy (fyzické osoby, podnikatelé, obce, atd.).

Náš seminář má skromným dílem napomoci k postupnému zlepšování situace pro energetické využití biomasy v našich podmínkách.

Technologie sloužící pro pěstování, sklizeň a spalování energetické biomasy musí být hospodárné, ekologicky přijatelné a jako celek stimulační pro ekonomiku státu i regionů (tvorba materiálních hodnot a pracovních míst, úspora deviz za nákup paliv v zahraničí).

Poznámky vydavatele:

Název: Technologie pro spalování biomasy
Vydavatel: Výzkumný ústav zemědělské techniky
Druh publikace: Sborník referátů z konference
Garanti konference: Ing. Jaroslav Kára, CSc., VÚZT Ruzyně
  Prof. Ing. Radomír Adamovský, CSc.,
  TF ČZU v Praze
Vydání: první
Náklad: 50 výtisků
Tisk: Reprografické služby VÚZT
ISBN: 80-213-0506-1
     

Časopis BIOM, články  a  sborníky       Domovská stránka CZ BIOMu