Časopis BIOM, články a sborníky | Domovská stránka

Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Ruzyně

odbor agroekologie a jakosti

 

Sborník z česko-bavorského semináře

"Těžké kovy v zemědělské půdě a rostlinách"

konaného dne 18. října 1995 ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze - Ruzyni

 

OBSAH:

Josef Jizba - Metoda odstraňování těžkých kovů z půdy

Jaroslav Váňa - Obsahy těžkých kovů v půdě a v rostlinách po dlouhodobém hnojení průmyslovými komposty

Jaroslava Vráblíková - Vliv důlní a energetické činnosti na využití půd v podkrušnohorské pánevní oblasti

Miloslav Kuklík - Příprava legislativy zemědělského využití kalů

Otto Mazanec - Výsledky plošného průzkumu obsahu rizikových prvků v zemědělských půdách České republiky

Sergej Ustjak - Kontaminace zemědělských půd a plodin těžkými kovy v imisních oblastech

Vlasta Petříková - Využití sorpčních schopností popele k omezení transferu těžkých kovů

F. Peretzki - Možnosti a omezení zemědělského využití čistírenských kalů a kompostů

Th. Diez, M. Krauss - Vliv hnojení čistírenskými kaly na obsahy těžkých kovů a jejich zvyšování v zemědělsky využívaných půdách v Bavorsku

Th. Diez, M. Krauss - Odčerpávání těžkých kovů z kontaminovaných ploch pomocí rostlin

Th. Diez, M. Krauss - Příjem těžkých kovů plodinami z různě kontaminovaných půd

Th. Diez, M. Krauss - Možnosti zemědělského využití ploch kontaminovaných škodlivými látkami

Jaroslav Váňa, Sergej Ustjak - Transfer těžkých kovů z půdy do energetických rostlin

 

Časopis BIOM, články  a  sborníky       Domovská stránka BIOMu