Časopis BIOM, články a sborníky | Domovská stránka

Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Ruzyně

CZ - Biom

Cizorodé látky v zemědělských ekosystémech, Praha, říjen 1997

OBSAH:

Vydavatelské informace o sborníku:

Eliška Podlešáková a Jan Němeček - Soubor kritérií hodnocení zátěží půd a zemědělských plodin persistentními kontaminanty

Stanislav Kužel a Petr Cígler - Vlastnosti různých typů sorbentů s ISS určených k detoxikaci půd kontaminovaných kadmiem

František Zadražil - Rozklad polyaromatických uhlovodíků (PAH) dřevokaznými houbami v půdě

I. Arkhipchenko, I.Barbolina and N.Zolnikova - Utilization of Biomanures in the Bioremediation of soil

Balík Jiří, Tlustoš Pavel, Száková Jiřina, Pavlíková Daniela a Blahník Radek - Čistírenské kaly a akumulace rtuti v rostlinách

Mühlbachová G., Mondini C. a Leita L. - Vliv aplikace průmyslových kompostů na biologické vlastnosti a na pohyb těžkých kovů v půdě

Helena Kusá a Pavel Růžek - Vliv zeolitových detergenčních plnidel na životní prostředí

Sergej Usťak - Monitoring vlivu imisí na zemědělskou výrobu VÚRV

Roman Honzík - Využití rostlinných bioidikátorů pro hodnocení vlivů cizorodých látek na zemědělskou produkci

Antonín Slejška a Jaroslav Váňa - Kompostování zaolejovaných odpadů

Jaroslav Váňa - Dekontaminace těžkých kovů z půdy rostlinami

Pavel Růžek, Helena Kusá a Gabriela Mühlbachová - Využití různě zpracovaných kalů z ČOV v zemědělství

Časopis BIOM, články  a  sborníky       Domovská stránka BIOMu