Časopis BIOM, články a sborníky | Domovská stránka

Biomasa pro energii v obcích a městech ČR s využitím zahraničních zkušeností

Praha, duben 1998

Anotace sborníku a všeobecné údaje

Vlasta Petříková - Úvodní slovo

Jean Marc Jossart - Stanovisko AE BIOM k dokumentu Bílá kniha o obnovitelných zdrojích energie a k dokumnetu AGENDA 2000

Kent Nyström - Energetická politika a její dopad na životní prostředí a rozvoj bioenergetiky ve Švédsku

Vlasta Petříková - Energetická biomasa v Evropě

Stanislav Mikula - Možnosti podpory účasti zemědělství na zajišťování energetických zdrojů

Jiří Hladík a Josef Vokáč - Regionální aspekty energetického využití biomasy v České republice

Jaroslav Váňa - Ekologické aspekty energetického využití biomasy

Antonín Kutil - Energetický potenciál biomasy v České republice

Václav Sladký - Technika potřebná pro využívání biomasy pro energii

Dagmar Juchelková - Využití biomasy jako náhrady fosilních paliv - Kombinované spalování biomasy a uhlí v podmínkách ČR

Lucie Kunteová - Bioetanol

Ladislav Michalička a Ivan Sládek - Současný stav a výhled užití obnovitelných zdrojů energie v ČR

Alena Janáková - Přehled možností finanční podpory pro fytoenergetiku

Drahomír Šelong - Hodnocení státní podpory rozvoje obnovitelných zdrojů energie a kogenerace v rámci České energetické agentury Min. průmyslu a obchodu ČR za léta 1991-1997 a předběžného zhodnocení roku 1998

Vladimíra Henelová - Financování projektů energetických úspor výhodným úvěrem - (Fond PHARE ESF)

Michal Pastvinský - Účast České republiky v programu SAVE II

Časopis BIOM, články  a  sborníky            Domovská stránka BIOMu